Eğitime doğru bir
başlangıç için

5’li gelişim sistemi ile desteklenerek hayal gücü gelişmiş sosyal bir dünya vatandaşı olan öğrenciler

eğitime doğru bir başlangıç için

Lise

Era Kolejlerinde Lise

ERA Kolejleri, yaşama dokunan eğitim ortamları ve deneyimli kadrosuyla öğrencilerini sadece bir üst öğretim kurumuna değil, aynı zamanda hayata da hazırlar. Etik değerleri benimsemiş, iki yabancı dilde iletişim kurabilen, farklı kültürlere karşı hoşgörülü, tarihsel bilinci olan, bilimsel düşünen, çözümleme becerileri gelişmiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerine eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve yenilenme, girişkenlik ve girişimcilik, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme gibi 21. yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışır. 

ERA Kolejleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Programlarına bağlı kalarak 5'li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapar, gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimizin mizacına uygun bireysel planlamalar yapar, davranışlar sergiler.

YKS hazırlık sürecinde deneyimli, öğrencilerini iyi tanıyan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan eğitim kadromuz, eğitim sürecinde danışman görevi üstlenirken YKS hazırlıktaki profesyonel eğitim koçluğu ile de öğrencilerimizin yanındadır. Bu eğitimle birlikte öğrencilerimiz ERA Kolejleri dışında bir desteğe ihtiyaç duymadan sınava hazırlanır. 

ERA Kolejleri olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.

Era Kolejlerinde Türk Dili ve Edebiyatı Programı

ERA Kolejlerinde Türk dili ve edebiyatı ders programı; genel olarak öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Bu programla öğrencilerin; 

 • Edebî metinler aracılığıyla Türkçenin inceliklerini, Türk edebiyatının tarih içinde gösterdiği değişim ve gelişimi tanımaları, 

 • Türk edebiyatına ait eserler aracılığıyla millî, manevi, ahlaki, kültürel ve evrensel değerleri anlamaları, 

 • Dinleme, okuma, yazma ve konuşma stratejilerini doğru ve uygun şekilde kullanarak etkili iletişim yöntemlerini öğrenmeleri, 

 • Metinler aracılığıyla okuduğunu anlama ve eleştirel okuma becerilerini geliştirmeleri ve okuma alışkanlığı kazanmaları amaçlanmaktadır.

Türk dili ve edebiyatı ders programında yer alan kazanımlar, günlük hayatla yakından ilişkilidir çünkü ana dilimiz olan Türkçe, hayatın her anında kendine yer bulmaktadır. Bundan dolayı ERA Kolejleri olarak Türk edebiyatının edebî metinleri vasıtasıyla Türkçenin inceliklerini anlatmanın yanında ana dili bilincini oluşturmak; millî, manevi, ahlaki, evrensel değerlere sahip çıkmak hedeflenmektedir.

ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz bir taraftan ders müfredatlarını takip ederken diğer taraftan YKS içerikleri ile dışarıdan herhangi bir desteğe ihtiyaç duymadan sınavlara hazırlanmaktadır. 

Okuma kültürüne sahip bireyler yetiştirebilme hedefinden yola çıkarak haftada 1 ders saatimiz, her kademede kitap okuma etkinliği şeklinde planlanmaktadır. Böylece öğrencilerimizin iletişim ve kendini ifade edebilme becerilerinin gelişmesine destek olunmaktadır. 

Era Kolejlerinde Matematik Programı

Günümüzde bilgi ve teknolojinin sürekli artması eğitimi doğrudan etkilemektedir. Hızla değişen ve gelişen dünyada öğrencileri yarının yaşam koşullarına hazırlayacak, onları değişen ve farklılaşan koşullarda kendi ihtiyaçlarını karşılayacak ve modern hayata uyum sağlayacak şekilde yetiştirmek eğitim sistemimizin temel amacıdır. Bu sebeple matematik öğrenme ve öğretme uygulamalarını değişen yaşam koşulları doğrultusunda sürekli yenilemekteyiz. 

ERA Kolejleri Matematik Bölümü olarak amacımız geleneksel matematik anlayışından kopmadan gelişen ve değişen dünyamızın ihtiyacı olan matematiği anlayabilen ve günlük yaşamda var olan matematiği ve matematiksel becerileri ortaya çıkarabilen, bilgiyi ezberleyen birey yerine, edindiği bilgiyi problem çözme sürecinde kullanabilen, bilgisini yeniden yapılandırabilen, karşılaştığı problemleri matematiksel akıl yürütme ile çözebilen bireyler yetiştirmektir.

Öğrencilerimize eğitim - öğretim dönemi içerisinde kaynaklarımızda görsel algıyı pekiştiren ve günlük hayatta var olan problemleri konu olarak belirlemekte, yaptığımız sınavlarda matematiksel akıl yürütme gerektiren ve günlük yaşamdan sorular sormaktayız. Düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin görsel algılarında matematiğin günlük hayattaki kullanım alanlarının oluşmasını sağlamaktayız. Her yıl 14 Mart Pi Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutlamaktayız. 

ERA Kolejleri olarak YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize çeşitliliği zengin ve etkin kaynak imkânı sağlayarak sınavlara yoğun bir hazırlık programı uygulamaktayız.

Era Kolejlerinde Fizik Programı

Fizik; evrendeki düzen, olaylar ve doğanın işleyişinin anlaşılmasına yardımcı olan bir bilimdir. ERA Kolejleri Fizik Bölümü olarak öğrencilerimizin; evrendeki olayları anlamalarını, bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmalarını ve fizik biliminin ilke, prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay veya durumlarla ilişkilendirmelerini amaçlıyoruz.

ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz fizik dersi ile bilgiye ulaşır ve onu etkili bir şekilde kullanma becerileriyle donatılmış olurlar. Bilim okuryazarlığını ve bilimin doğasını kavrarlar. Teknolojiyi kullanabilir ve yeni teknolojiler üretebilirler. İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar yapabilirler. Bilgi çağının bir gereği olan araştırma, sorgulama, inceleme, eleştirel düşünme becerilerini hayatın her alanında kullanabilirler. Fiziğin gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olurlar. Deney yaparak veri elde edebilirler ve bu verileri yorumlayarak genellemelere ulaşabilirler.

ERA Kolejlerinde fizik dersi ile öğrencilerimizin;

 • Laboratuvar ortamında uyguladığımız deneyler sayesinde kalıcı öğrenmeyi sağlamalarını,

 • Öğrendikleri konuları günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde kullanabilme alışkanlığı geliştirebilmelerini,

 • Derslerde öğrendikleri bilgilerden hareketle, günlük hayatlarında, çevrelerinde gelişen olayların sebepleri ve sonuçları arasında bağlantı kurabilmelerini,

 • Bilimsel gelişmeleri takip ederek edindikleri bilgilerin güncel kalmasını sağlamalarını,

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen bilimsel etkinliklere (yarışma, forum, sempozyum vb.) katılma noktasında istekli olmalarını ve öz güven duymalarını,

 • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve ekonomi alanlarına katkısı olacak fikirler üretebilmelerini amaçlıyoruz.

YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize sınava yönelik ders anlatımları yapıyor ve sınavlarda karşılaşabilecekleri tarzda sorular çözüyoruz. Uyguladığımız sınavlara ait ölçme ve değerlendirmelerin sonuçlarına göre öğrencilerimizin konu eksiklerini belirliyor ve bu eksikleri tamamlamak için etütler yapıyoruz.

Bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek için bilim merkezlerine, uzay gözlemevlerine ve bilim müzelerine geziler düzenliyoruz. Yaptığımız bilim şenlikleri ve bilgi yarışmaları ile öğrencilerimizin daima aktif olmalarını ve proje çalışmaları ile kendi tasarımlarını ortaya koymalarını sağlıyoruz.

Era Kolejlerinde Kimya Programı

Kimya; bir maddenin yapısını, bileşenlerini, özelliklerini, etkileşimlerini ya da tepkime durumlarını araştıran ve uygulayan bir bilimdir. ERA Kolejleri Kimya Bölümü olarak öğrencilerimizin; kimya kavramlarına ve sembolik diline hâkim olmalarını, günlük hayata girmiş çeşitli kimyasalların özellikleriyle işlevleri arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini, kimyasalların insan ve çevre sağlığı açısından etkilerinin farkına varmalarını ve doğru kullanımlarına yönelik bilinç edinmelerini amaçlıyoruz. 

ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz kimya bilimini ve tarihsel gelişimini sebep - sonuç ilişkileri temelinde tanırlar. Kariyer bilinci ve girişimcilik açısından farkındalıkları oluşur. Dünyada kimya biliminin gelişimine katkı sağlamış bilim insanları ve çalışmaları hakkında bilgi sahibi olurlar. Kimya dersinde edindikleri bilgi ve becerileri günlük hayat, sağlık, sanayi ve çevre ile ilgili olayları açıklamada kullanabilirler. Kimyasal teknolojilerin hayata yansıyan olumlu ve olumsuz yanlarını ayırt edebilirler. Deney yaparak veri elde edebilirler ve bu verileri yorumlayarak genellemelere ulaşabilirler. 

ERA Kolejlerinde kimya dersi ile öğrencilerimizin;

 • Laboratuvar ortamında uyguladığımız deneyler sayesinde kalıcı öğrenmeyi sağlamalarını,

 • Öğrendikleri konuları günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde kullanabilme alışkanlığı geliştirebilmelerini,

 • Derslerde öğrendikleri bilgilerden hareketle, günlük hayatlarında, çevrelerinde gelişen olayların sebepleri ve sonuçları arasında bağlantı kurabilmelerini,

 • Bilimsel gelişmeleri takip ederek edindikleri bilgilerin güncel kalmasını sağlamalarını,

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen bilimsel etkinliklere (yarışma, forum, sempozyum vb.) katılma noktasında istekli olmalarını ve öz güven duymalarını,

 • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve ekonomi alanlarına katkısı olacak fikirler üretebilmelerini amaçlıyoruz.

YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize sınava yönelik ders anlatımları yapıyor ve sınavlarda karşılaşabilecekleri tarzda sorular çözüyoruz. Uyguladığımız sınavlara ait ölçme ve değerlendirmelerin sonuçlarına göre öğrencilerimizin konu eksiklerini belirliyor ve bu eksikleri tamamlamak için etütler yapıyoruz.

Öğrencilerimizin bilimsel yönlerine katkı sağlamak amacıyla yıl içerisinde proje çalışmaları, tasarım yarışmaları, bilim şenlikleri, bilgi ve beceri yarışmaları ve müze gezileri düzenliyoruz.

Era Kolejlerinde Biyoloji Programı

Biyoloji, canlıları ve yaşamı inceleyen bir bilimdir. ERA Kolejleri Biyoloji Bölümü olarak öğrencilerimizin, biyoloji bilgisi ve uygulamalarını günlük hayatta kullanma becerisi kazanmalarını, edindikleri bilgi, beceri ve yeterlilikleri kullanarak yeni fikirler üretmeye ve özgün çalışmalar yapmaya istek duymalarını, canlılardan esinlenerek geliştirilen teknolojilerin farkına varmalarını ve benzer yenilikler yapmak için istekli olmalarını amaçlıyoruz.

ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz biyoloji dersi ile günlük hayat arasında ilişki kurabilirler. İşlevsel projeler, kapsamlı ve özgün tasarımlar ve buluşlar yapabilirler. Bilim ve teknolojinin insanın ve diğer canlıların yaşamlarına olan etkilerini değerlendirebilirler. Doğaya ve canlılara saygılı bireyler olarak yetişirler. Bilim tarihi süreci içerisinde biyoloji alanına katkı sağlayan bazı bilim insanlarını tanırlar. Bilimsel tartışmalara etkin olarak katılabilir ve bu tartışmaları değerlendirebilirler. Biyolojide yer alan yasa, teori, süreç, ilke, prensip, hipotez ve deneyler hakkında bilgi sahibi olurlar. Araştıran, eleştirel düşünen, iş birliği yapan, etkili iletişim becerisine sahip, problem çözen, sorgulayan, üreten, hayat boyu bilim öğrenmeye istekli bireyler olurlar.

ERA Kolejlerinde biyoloji dersi ile öğrencilerimizin;

 • Laboratuvar ortamında uyguladığımız deneyler sayesinde kalıcı öğrenmeyi sağlamalarını,

 • Öğrendikleri konuları günlük hayatta karşılaştıkları problemlerde kullanabilme alışkanlığı geliştirebilmelerini,

 • Derslerde öğrendikleri bilgilerden hareketle, günlük hayatlarında, çevrelerinde gelişen olayların sebepleri ve sonuçları arasında bağlantı kurabilmelerini,

 • Bilimsel gelişmeleri takip ederek edindikleri bilgilerin güncel kalmasını sağlamalarını,

 • Ulusal ve uluslararası platformlarda düzenlenen bilimsel etkinliklere (yarışma, forum, sempozyum vb.) katılma noktasında istekli olmalarını ve öz güven duymalarını,

 • Bilim, teknoloji, toplum, çevre ve ekonomi alanlarına katkısı olacak fikirler üretebilmelerini amaçlıyoruz.

YKS’ye hazırlanan öğrencilerimize sınava yönelik ders anlatımları yapıyor ve sınavlarda karşılaşabilecekleri tarzda sorular çözüyoruz. Uyguladığımız deneme sınavlara ait ölçme ve değerlendirmelerin sonuçlarına göre öğrencilerimizin konu eksiklerini belirliyor ve bu eksikleri tamamlamak için etütler yapıyoruz.

Öğrencilerimizi yıl içerisinde tasarımlar ve projeler yapmaları konusunda teşvik ediyoruz. Bu çalışmaların sene sonunda yapılan bilim şenliklerinde okulda sergilenmesini sağlıyoruz. Botanik park gezileri düzenleyerek ve biyoloji seminerleri yaparak öğrencilerimizin biyolojiye olan ilgilerini artırıyoruz.

Era Kolejlerinde Tarih Programı

Tarih, geçmişte yaşayan insan topluluklarının kültür ve medeniyet özelliklerini, yaşayışlarını, neden - sonuç ilişkisi içinde, yer ve zaman belirterek objektif olarak inceleyen bir bilimdir. Tarih milletlerin hafızası niteliğindedir.

ERA Kolejlerinde tarih dersi ile öğrencilerimize kronolojik düşünme,  neden - sonuç ilişkisi kurma, değişim ve sürekliliği algılama, tarihsel sorgulamaya dayalı araştırma yapma, tarihsel analiz ve yorum becerileri kazandırmayı hedeflemekteyiz. Tarih bilimine ait soyut kavram ve içerikleri öğrencilerimize somut tarihî örneklerle aktarmaktayız. 

Tarih programıyla öğrencilerimizin;

 • Atatürk ilke ve inkılaplarını kavramalarını,

 • Millî değerlerini, kültürünü tanıyan, sorumluluk ve vatandaşlık duygusu gelişmiş bireyler olmalarını,

 • Tarihî olayların meydana geldiği dönemin siyasi, sosyal, kültürel ve dinî özelliklerini olayın meydana geldiği dönemin koşullarını dikkate alarak kavramalarını,

 • Türk milletinin ve Türk kültürünün geçmişten günümüze kadar olan serüvenini takip etmelerini,

 • Günümüzde yaşanan gelişmeleri geçmişte yaşanan olaylarla kıyaslayarak yorumlamalarını,

 • Kültürel ve tarihî mirasa sahip çıkan bireyler olmalarını,

 • Millî kimlik bilincine sahip olarak Türkiye’nin küreselleşen dünyadaki yerini ve rolünü kavramalarını amaçlamaktayız. 

ERA Kolejleri olarak tarih derslerimizde dijital teknolojiyi kullanarak tarihte yaşanan olayların yeni nesillere aktarılmasına önem vermekteyiz. Yaptığımız tarihî mekân gezilerimizle, tarihteki önemli gün ve olaylara ait etkinliklerimizle öğrencilerimizin duygu ve düşünce dünyalarının geliştirmelerine katkı sağmaktayız. Öğrencilerimizin Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı millî ve manevi değerlerine sahip çıkan bireyler olmalarına rehberlik etmekteyiz.

ERA Kolejlerinde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan müfredatı takip ederek derslerimizi anlatmaktayız. Programlanan etütlerde yapılan çalışmalarla öğrencilerimizi YKS’ye hazırlamaktayız. 

Era Kolejlerinde Coğrafya Programı

Yer ve insanlar arasında bulunan bağlantı coğrafyanın temelini oluşturmaktadır. İnsanın içinde yaşadığı doğal çevrenin özellikleri, insan ve doğal çevre arasındaki etkileşim ve bu etkileşim sonucunda oluşan beşerî ve ekonomik etkinlikler coğrafyanın inceleme alanı içerisinde yer almaktadır. Bireyin yakın çevresinden başlayarak ülke ve dünya hakkında bilgi sahibi olmasını sağlayan coğrafya küreselleşen dünyada ayrı bir değer taşımaktadır.  ERA Kolejleri olarak bu bilinç doğrultusunda öğrencilerimizin coğrafya okuryazarlığı becerisini kazanmasına önem vermekteyiz. Akademik becerilerini geliştirmenin yanında tüketen değil üreten bireyler olmalarını, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir çevre bilincine sahip olmalarını amaçlamaktayız.

ERA Kolejleri olarak coğrafya dersinde öğrencilerimizin;

 • Coğrafya biliminin temel yöntemlerini kullanarak araştırmalar yapmalarını,

 • Doğa ve insan ilişkisi içerisinde çevreyi korumalarını,

 • En yakından en uzak çevreye kadar mekânsal değerleri tanıyıp korumalarını,

 • Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci kazanmalarını,

 • Doğal ve beşerî kaynakların kullanımında tasarruf bilinciyle hareket etmelerini,

 • Türkiye’nin bölgesel ve küresel konum özelliklerini kavrayarak ülkemizin sahip olduğu jeopolitik konumun potansiyelinin farkına varmalarını amaçlamaktayız.

Bu hedeflere ulaşmak amacıyla ERA Kolejleri olarak;

 • Arazide yapılan gezi çalışmalarıyla öğrencimizde coğrafi gözlem yeteneği oluşturmaktayız.

 • Dilsiz harita çalışmalarıyla harita becerileri kazandırmaktayız.

 • Nüfus ve yerleşme başlığı altında yaşadığımız çevrenin günümüzdeki ve geçmişteki fotoğraflarını karşılaştırarak değişimini göstermekteyiz.

 • Yer şekillerinin mini maket çalışmalarını yaparak ilgili şekillerin oluşum sürecini anlatıp zaman algısı kazandırmaktayız.

 • Tablo, grafik ve diyagram hazırlama becerisi kazandırmaktayız.

 • Akademik başarıyı artırmak ve öğrencilerimizi YKS’ye hazırlamak için gerekli çalışmaları yapmaktayız.

Lisenin tüm kademelerinde coğrafya dersinden farklı kazanımlar elde eden öğrencilerimiz edindikleri bilgiler ile yaşadıkları bölge, ülke ve dünyayı daha iyi tanımaktadırlar. Nerede yaşadıklarını bilmekte ve geleceklerini doğal çevreyle uyumlu bir şekilde planlamaktadırlar. Doğal şartlar hakkında bilgi sahibi olarak doğal çevreyi koruma bilinciyle hareket etmektedirler. Doğada karşılaşabilecekleri tehlikenin farkına varıp bununla ilgili önlemler almaktadırlar.

Era Kolejlerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı

Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, dinî ve kültürel değerleri öğrencinin tanımasına yardımcı olan, dinî hayatın davranışlar üzerindeki etkisini anlamlandıran ve bunları öğrenciye aktaran bir derstir. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi, diğer disiplinlerle ve günlük hayatla değerler ve yetkinlikler çerçevesinde bütünleşmiş bir öğretim programı toplamından oluşmaktadır. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi ile öğrencilerin adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik gibi değerlere sahip olmaları amaçlanmaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda ERA Kolejlerinde öğrencilerin temel değerleri anlamaları, benimsemeleri, sahip oldukları değerler ile uyumlu hareket etmeleri hedeflenmektedir. ERA Kolejlerinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersi yapılandırıcı öğretim modeli, çoklu zekâ, öğrenci merkezli öğrenme, beceri temelli gibi yaklaşımlar dikkate alınarak işlenmektedir.

 Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi programıyla öğrencilerin;

 • İslam dininin temel kaynaklarını tanımaları,

 • Dinî ve ahlaki kavramları tanımaları ve bunlar arasındaki ilişkileri fark etmeleri,

 • Millî, ahlaki, insani ve kültürel değerleri benimsemeleri,

 • İslam dininin inanç ve ahlak esasları arasındaki ilişkiyi analiz etmeleri,

 • İslam dininin kültürümüz, dilimiz, sanatımız, örf ve geleneklerimiz üzerindeki etkisini fark etmeleri,

 • Yaşayan dünya dinlerini tanımaları,

 • Farklı din, inanç ve yorumlara saygı duymaları amaçlanmaktadır.

ERA Kolejlerinde din kültürü ve ahlak bilgisi dersindeki vizyonumuz, dinin insan hayatını anlamlandırmadaki rolünü fark eden, millî, manevi ve ahlaki değerleri benimseyen, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmektir.

ERA Kolejleri olarak öğrencilerimizi din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde YKS’ye  hazırlamaktayız. Ayrıca uygulanan deneme sınavlarının sonuçları tecrübeli eğitim kadromuz tarafından değerlendirilmekte ve öğrencilerin eksiklerinin belirlenip bunların giderilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Era Kolejlerinde Felsefe Programı

ERA Kolejlerinde felsefe dersi ile öğrencilerimizin; sorgulama yapmalarını, farklı fikirlere saygı duymalarını, tartışma kültürü edinmelerini, özgün, bağımsız, eleştirel ve mantıklı düşünme ile yorumlama yeteneğine sahip olmalarını, insan düşüncesindeki değişim ve gelişimin farkındalığına ulaşmalarını hedefliyoruz.

ERA Kolejlerinde felsefe dersiyle öğrencilerimizin;

 • Felsefe bilimine özgü terimler hakkında bilgi sahibi olmalarını, 

 • Felsefenin bireysel ve toplumsal rolü ile ilgili yorum yapabilmelerini,

 • Felsefe tarihi boyunca insan düşüncesinin ortaya koyduğu problemleri ve bunlara ilişkin çözümleri ana hatları ile değerlendirmelerini,

 • Felsefenin cevap aradığı temel sorulara karşı farkındalık oluşturmalarını,

 • Felsefi akıl yürütme becerilerini kullanarak felsefi sorulara verilen cevapları analiz etmelerini,

 • Felsefenin güncel hayatla ilişkisi hakkında değerlendirmede bulunmalarını,

 • Düşüncelerini ifade ederken kavramları doğru ve yerinde kullanabilmelerini, ifade ettiği düşüncelerin tutarlı olmasına özen göstermelerini amaçlıyoruz.

ERA Kolejleri olarak felsefe dersinde öğrencilerimizin önce kendi hayatlarını tanıyabilmelerine, temel değerleri benimsemelerine, ön yargıdan uzak durmalarına, farklı düşüncelere saygı duymalarına, özgür ve çok yönlü düşünmelerine yardımcı oluyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin ülkemizde ve dünyada gerçekleşen olaylar ile ilgili farkındalık kazanmalarını ve düşünce dünyalarını geliştirmelerini amaçlıyoruz.

ERA Kolejleri olarak felsefe derslerimizde öğrencilerimizin paragrafları hızlı okumalarına, okuduklarını anlamalarına, soru çözme yeteneklerini geliştirmelerine ve YKS’ye hazılanmalarına yönelik çalışmalar yapıyoruz.
ERA Kolejleri olarak kasım ayında gerçekleşen Dünya Felsefe Günü ile ilgili etkinlikler hazırlayarak öğrencilerimizde farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi her yıl mart ayında yapılan Felsefe Olimpiyatlarına hazırlayarak okulumuza dereceler kazandırmayı hedefliyoruz.

 

Era Kolejlerinde Müzik Programı

ERA Kolejlerinde müzik programımızla öğrencilerimizin;

 • Yaparak ve yaşayarak öğrenme yoluyla müziği sevmelerini ve müzikten haz almalarını,

 • Müzik eğitimi yoluyla kendilerini ve çevrelerini tanımalarını ve bu doğrultuda estetik bakış açısı oluşturmalarını,

 • Millî ve manevi değerleri benimseyen, evrensel değerlere saygılı bireyler olmalarını,

 • Kendi müzik kültürlerinin yanı sıra dünya müzik kültürlerini de tanımalarını ve bu şekilde müziğin her türüne saygı duymalarını,

 • Müzik teknolojisini kullanabilmelerini,

 • Estetik bakış açısına sahip, öz güven sahibi bireyler olarak yetişmelerini amaçlamaktayız.

ERA Kolejlerinin her kampüsünde müzik atölyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu atölyelerde, farklı müzik aletlerini keşfederek, istedikleri müzik tarzına yoğunlaşmaktadırlar. Bu atölyeler, öğrencilerimizin özgürlük alanlarıdır. Burada oluşturacakları ve çalacakları tüm müzikler onlara aittir. Bu da öğrencilerimize özgün olma imkânı sunmaktadır. 

Bu doğrultuda yıl boyunca,

 • Öğrencilerimizden koro ve orkestra toplulukları oluşturularak belirli gün ve haftalarda sunum yapmaları sağlanır.

 • Klasik müzik konserlerine, müzikal tiyatro ve gösterilerine, müzik ile ilgili müzelere gitmeleri konusunda destekleyici çalışmalar düzenlenir.

 • Öğrencilerimizin müzisyen, müzik grupları, müzik alanındaki akademisyenlerle buluşmaları ve müzik üzerine paylaşımda bulunmaları sağlanır.

 • Müzik kulüpleri oluşturularak kendine güvenen, her platformda müzik ile ilgili paylaşımda bulunabilen, sanata ve sanatçıya önem veren bireyler olmaları yolunda faaliyetler yapılır.

 • Okul içi enstrüman kursları açılarak öğrencilerimizin yetenekleri ve ilgileri olan enstrümanlarla çalışmalarına ve gelişmelerine katkıda bulunulur.

ERA Kolejlerinde Beden Eğitimi Ve Spor Programı

Beden eğitimi ve spor dersi öğrencilerimizin fiziksel etkinliklere ve spora katılmalarına ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içermektedir. 

ERA Kolejlerinde bu eğitim sürecinde öğrencilerin yaş düzeyi, hazırbulunuşlukları, ilgileri, beklentileri, gibi etkenleri dikkate alarak, beden ve ruh sağlığını, beden becerilerini geliştirmeye, sosyalleşebilmelerine, kişiliklerini bulmalarına yardımcı olacak şekilde geniş tabanlı planlamalar yapıyoruz.

Beden eğitimi ve spor dersi uygulamalarında öğrencilerimizin kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bedenlerini ve zihinlerini aynı anda çalıştırmayı öğreterek, sporun bir yaşam biçimi olduğunu ve disiplinli bir çalışma gerektirdiğini aşılıyoruz. Basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, badminton, atletizm, jimnastik ve yapay tırmanış spor dallarını temel düzeyde öğretiyoruz. Öğrencilerimizin bu spor dallarına ait kurallara hâkim olup izledikleri spor karşılaşmalarındaki seyir zevkini artırmayı ve spor bilincini oluşturmayı hedefliyoruz.

Beden eğitimi ve spor dersinde öğrencilerimizin;

 • Beden eğitimi ve sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları edinebilmelerini

 • Bütün organ ve sistemlerini uygun şekilde güçlendirmelerini ve geliştirmelerini,

 • Sinir, kas ve eklem koordinasyonunu sağlayabilmelerini,

 • İyi duruş alışkanlığı edinmelerini,

 • Ritim ve müzik eşliğinde hareketler yapabilmelerini,

 • Halk oyunlarımızla ilgili bilgi ve beceriler edinmelerini ve bunları uygulamaya istekli olmalarını,

 • Millî bayramlar ve kurtuluş günlerinin anlamını ve önemini kavramalarını ve törenlere katılmaya istekli olmalarını,

 • Beden eğitimi ve sporun sağlığa yararlarını kavrayarak boş zamanlarını spor faaliyetleri ile değerlendirmeye istekli olmalarını,

 • Görev ve sorumluluk almalarını, lidere uymalarını ve liderlik yapabilmelerini,

 • Kendine güven duymalarını, yerinde ve çabuk karar verebilmelerini,

 • Dostça oynama ve yarışma, kazanma, takdir etme becerilerini kazanmalarını, kaybetmeyi kabul edebilmelerini, hile ve haksızlık karşısında durabilmelerini amaçlamaktayız.

Öğrencilerimizi okul sonrası takım antrenmanları ile sınıf içi turnuvalardan başlayarak sınıflar arası, kampüsler arası, il ve ilçedeki okul sporları müsabakalarına hazırlıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimize birlikte hareket etme, birbirlerini destekleme, iyi iletişim kurma, saygı duyma, kendini tanıma, sabırlı olma, hedef koyma, zamanı yönetme ve zorluklarla mücadele etme gibi olumlu kişilik özellikleri kazandırmaya çabalıyoruz. Öğrencilerimizin arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz.

Era Kolejlerinde Bilişim Teknolojileri Ve Yazılım Programı

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle, hızlı gelişen teknolojiye ayak uyduran, günlük yaşantısında teknolojiyi doğru ve bilinçli olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin teknolojiyi bilinçli kullanmaları, toplumsal ve etik değerlere saygı duymaları, siber zorbalığın karşısında durmaları, bilgiyi güvenilir kaynaklardan araştırmayı vurgulayan bir eğitim anlayışı ile çalışmaktayız.

ERA Kolejlerinde; 5. sınıftan itibaren başlayan scratch eğitiminin ardından, robotik kodlama, arduino, vex robotik eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimler, öğrencilerimizin algoritma çözümlemeleri ve analitik zekâları üzerinde olumlu bir gelişme yaratırken aynı zamanda yeni nesil bilgi içeriklerini anlama ve çözümlemelerinde etkili olmaktadır. Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen öğrencilerimiz, kodlama yapabilir, basit bilgisayar arızalarını giderebilir ve çevrim içi bilgisayar programları hakkında da bilgi sahibi olurlar. 

Öğrencilerimize kodlama eğitimiyle, basit animasyonlar, oyunlar ve hikâyelerden başlayarak kendi özgün tasarımlarını teknolojik açıdan donanımlı atölyelerimizde hayata geçirme imkânı sunmaktayız. Böylece öğrencilerimiz tasarladıkları uygulamaları ya da ürünleri sergileyebilecekleri ilçe, il ve ülke bazındaki festivaller ve teknoloji yarışmalarıyla kendi potansiyellerini gösterme fırsatı yakalamış olurlar.

Era Kolejlerinde Teknoloji ve Tasarım Programı

ERA Kolejlerinde Teknoloji ve Tasarım Bölümü olarak derslerimizde amacımız; teknoloji ve tasarım süreçlerini öğrenen ve bu öğrendiklerini hem kendisi hem de toplumun yararına kullanan, teknoloji ve tasarım okuryazarlığı yapabilen bireyler yetiştirmektir. Bu derslerin sonucunda çevresindeki olayları gözlemleyip yorumlayabilen, değerlendirme yapabilen, bir problemin çözümü için mevcut çözümler arasından en uygun çözümü belirleyebilen öğrenciler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. 

Teknoloji ve tasarım dersi sayesinde öğrencilerin analitik düşünme, yenilikçi öneriler üretme, ekibin bir parçası olarak ekiple uyumlu çalışabilme becerileri gelişmekte; öz güvenleri artmaktadır.

ERA Kolejlerinde teknoloji ve tasarım dersinde öncelikle öğrencilerimizin kendi kapasitelerini fark etmelerini amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım ile ilgili görselleştirme becerisi kazandırmakta ve farkındalık oluşturmalarını sağlamaktayız.

Teknoloji ve tasarım derslerimizde öğrencilerimiz;

 • Maker ve Stem+ A eğitimi sonucunda projeler tasarlarlar.

 • Tasarladıkları projeleri 3D yazıcılar ile somutlaştırarak sergilerler.

 • Ürettikleri projeler ile TEKNOFEST, Maker Faire, TÜBİTAK gibi teknoloji odaklı yarışmalara katılırlar.

Era Kolejlerinde Yabancı Dil Programı

ERA Kolejleri İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (Common European Framework of Reference for Languages - CEFR) esas alınır ve İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılır.

ERA Kolejlerinde İngilizce dersimizi ikili çalışmalar,  grup çalışmaları, drama çalışmaları ve sunumlar yaparak, dijital tabanlı farklı web araçlarını kullanarak işlemekteyiz. 

ERA Kolejleri olarak lisede İngilizce derslerimizi Main Course ve Speaking başlıkları altında yapmaktayız. Main Course derslerinde kullandığımız dijital tabanlı dokümanlarımızla gramer, kelime, okuma, yazma, dinleme becerilerini ileri düzeye taşımakta ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirmek amacıyla çalışmalar yürütmekteyiz. Speaking derslerinde ise öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilecek ve dili yaşayarak öğrenebilecekleri ortamları sağlamaktayız. Derslerimizi ana dili İngilizce olan öğretmenler ile alanında uzman Türk öğretmenlerle işlemekteyiz.

YKS hazırlık sürecinde yabancı dil üzerine eğitim almak isteyen 11 ve 12. sınıf öğrencilerimiz için dil hazırlık sınıfları oluşturmaktayız. Bu hazırlık süreci kapsamında öğrencilerimizle kelime çalışmaları, metin okumaları, çeviri ve gramer çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmaları test ve deneme sınavlarıyla desteklemekteyiz.

Yıl Boyunca Yapılan Etkinlikler

 • Quiz Show (Bilgi Yarışması)

 • Debate (Münazara)

 • Word Competitions (Kelime Yarışmaları)

 • Presentations (Sunumlar)

 • Translation Activities (Çeviri Aktiviteleri)

 

ERA KOLEJLERİNDE ALMANCA PROGRAMI

ERA Kolejleri Almanca öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Planı (GER) esas alınır ve İletişimsel Yöntem (Communicative Methode) kullanılır.

ERA Kolejlerinde 9, 10 ve 11. sınıflarda Almanca derslerimizi, yaparak ve yaşayarak öğrenme metodunu kullanarak işlemekteyiz. Derslerimiz öğrenci merkezli olup iletişime ve uygulamaya dayalıdır. Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek için derslerimizi ikili çalışmalar, grup çalışmaları, drama çalışmaları, münazaralar ile desteklemekteyiz. Böylece öğrencilerimizi mezun olurken iletişimi güçlü ve öz güveni yüksek bireyler olarak ileriki eğitim hayatlarına hazırlamayı amaçlamaktayız.

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (GER) müfredatına göre liseden mezun olan öğrencilerimizin A2 seviyesine ulaşmalarını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdikleri takdirde isteğe bağlı olarak Fit in Deutsch 2 sınavına katılmasını desteklemekte ve dünya vatandaşı olduklarını sertifika ile belgelemesine olanak sağlamaktayız.

Era Kolejlerinde YKS Süreci

 • ERA Kolejlerinde lise öğrencilerimize 9. sınıf itibariyle Yükseköğretime Geçiş Sınavı'na (YKS) hazırlık olması adına uzman kadromuz tarafından ayrıntılı bir sınava hazırlık programı sunulmaktadır. 

 • Her kademe eğitiminde benimsediğimiz 5’li Gelişim Sistemi (fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik, akademik gelişim) ile öğrencilerimizin bütünsel gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda 9 ve 10. sınıfta uygulamalı ve teorik derslerin olduğu bir programın yanında sosyal beceriler de kazanabilecekleri etkinlikler sunulurken 11 ve 12. sınıfta daha yoğun bir teorik program ve sınava yönelik hazırlık süreci programı sunulmaktadır. 

 • Konu anlatımlı kitaplarımız, soru bankalarımız, yaprak testlerimiz ve deneme sınavlarımızla öğrencilerimizin Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusundaki kazanımları pekiştirmeleri hedeflenmektedir. 

 • Temel derslere destek olarak programa dâhil edilen etütlerde, işlenen konularla ilgili tekrarlar yapılarak temel ders kazanımları pekiştirilmekte ve ilgili konuda çözülen ek kaynaklarla öğrencilerin test çözme alışkanlığı kazanmalarına olanak sağlanmaktadır. 

 • 10. sınıf sonunda öğrencilerimize meslek tanıtımı yapılarak doğru bir alan seçmeleri ve bu seçimleri ile YKS’de başarıyı yakalamaları hedeflenmektedir. 

11 ve 12. sınıfta öğrencilerimiz yoğun bir şekilde YKS hazırlık sürecine girmektedir. Bu süreçte;

 • Sık sık TYT ve AYT denemeleri yapılarak ve konu anlatımının ardından geçmiş yıllara ait YKS soruları çözülerek öğrencilerimize ÖSYM soru mantığı aşılanmaktadır. 

 • Deneme sınavları sonrasında öğrencilerimizin Gelişim İzleme Karnesi ve Başarı İzleme Karnesi uzman kadromuz tarafından analiz edilerek öğrencilerimizin mevcut durumu ve süreç içinde elde ettiği başarı takip edilmektedir. 

 • Yapılan ölçme - değerlendirme sonrasında öğrencilerimizin eksik olduğu konular doğrultusunda etüt programı hazırlanmaktadır. 

 • Danışman öğretmelerimiz ve rehberlik servisi iş birliğiyle öğrencilerimize ihtiyaçları doğrultusunda bireysel ders çalışma programı hazırlanarak bu süreçte öğrencilerimizin çalışma durumu takip edilmektedir. 

 • YKS hazırlık sürecinde rehberlik servisi tarafından öğrencilerimize YKS Sistemiyle İlgili Bilgilendirme, Motivasyon, Başarıya Giden Yol, Verimli Test Çözme Teknikleri, Zaman Yönetimi ve Hafıza Teknikleri, Sınav Kaygısıyla Baş Etmenin Yolları vb. başlıklarda seminerler verilerek öğrencilerimizin bu süreci sağlıklı ve başarılı geçirmeleri hedeflenmektedir. Ayrıca öğrencilerimiz için Çalışma Davranışı Değerlendirme Envanteri, Sınav Kaygısı Envanteri, Sınav Teknikleri Envanteri vb. envanterlerle ihtiyaçları karşılanmaktadır. 

 • Okulumuz tarafından çeşitli üniversitelere geziler düzenlenerek öğrencilerimizin hedef belirlemesine katkı sağlanmaktadır. 

 • Sınavdan sonra uzman öğretmen kadromuz ve rehberlik servisi tarafından öğrencilerimizin tercih edebileceği üniversiteler ve bölümler hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılmaya devam edilmektedir. Tercih robotundan alınan veriler doğrultusunda yapılan bilgilendirmelerle öğrencilerimiz tercih listesini oluşturmaktadır. Bu süreç öğretmen - öğrenci - veli iş birliği içinde şekillenerek öğrencinin başarıya ulaşması sağlanmaktadır.

 

ERA'daki avantajları öğrenmek için formu doldurun. Sizi hemen arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp