Eğitime doğru bir
başlangıç için

5’li gelişim sistemi ile desteklenerek hayal gücü gelişmiş sosyal bir dünya vatandaşı olan öğrenciler

eğitime doğru bir başlangıç için

Ortaokul

Era Kolejlerinde Ortaokul

Çağın yeterliliklerine sahip olmanın üst düzeyde önem taşıdığı günümüz dünyasında ortaokul eğitimi kritik bir önem ve değer taşır. ERA Kolejlerinde eğitim sistemi yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmeyi hedefleyen; araştırmayı, keşfetmeyi, öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak algılayan ve algılatan bir temele dayanır. 

Okullarımız, öğrencilerimize bir üst kademe eğitim için akademik ve sosyal yönlerden eksiksiz hazırlanabilecekleri ortamı sağlar. Öğrencilerimizin dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim alması birinci önceliğimizdir. Akademik yeterlilik yanında meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler yetiştirmek de hedeflerimiz arasındadır. 

ERA Kolejleri Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programları'na bağlı kalarak 5'li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapar. Gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimizin mizacına uygun bireysel planlamalar yapar. LGS sürecinde branş öğretmenlerimiz akademik donanımlarıyla sınava hazırlık aşamasında öğrencilerimize destek olur. Deneyimli, öğrencilerini iyi tanıyan ve hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan uzman eğitim kadromuz, eğitim sürecinde danışman görevi üstlenirken LGS hazırlıktaki profesyonel eğitim koçluğu ile de öğrencilerimizin yanındadır. Bu eğitimle birlikte öğrencilerimiz ERA Kolejleri dışında bir desteğe ihtiyaç duymadan sınava hazırlanır.  ERA Kolejleri olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.

 

Era Kolejlerinde Türkçe Programı

Türkçe dersi programı; genel olarak öğrencilere görüp izlediklerini, dinlediklerini, okuduklarını tam ve doğru olarak anlama gücü kazandırmayı hedeflemektedir. 

Ders içeriğimizin genel amaçları öğrencilerin,

 • Dinlediklerini, okuduklarını ve izlediklerini anlamaları ve anladıklarını yorumlamaları,

 • Anlamayı nitelikli hâle getirerek okuma alışkanlığı kazanmaları,

 • Eleştiri yapabilmeleri ve eleştiriye açık olmaları,

 • Öz güven geliştirerek kendilerini çekinmeden ifade etmeleri,

 • Hayal güçlerini geliştirmeleri, duygu ve düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak zorlanmadan anlatmaları,

 • İletişimde ana dilini doğru ve etkili şekilde kullanmayı öğrenebilmeleri üzerine programlanmıştır.

Türkçe ders programında yer alan kazanımlar günlük hayatla yakından ilişkilidir. Çünkü ana dilimiz olan Türkçe hayatın her anında, her alanında kendine yer bulmaktadır. Bundan dolayı bizler de ERA Kolejleri olarak öğrencilerimizde ana dili bilinci uyandırmayı amaçlamakta, "Türkçesi Varken" etkinlikleriyle öğrencilerimizin ana dillerine sahip çıkmalarını ve ana dillerine öncelik tanıyarak doğru ve yerinde kullanmalarını özendirmekteyiz. Ortaokul kademesinde öğrencilerimiz bir taraftan ders müfredatlarını takip ederken diğer taraftan LGS içerikleri ile sınavlara da hazırlanmaktadır. Aynı zamanda drama eğitimi de almış öğretmenlerimiz eşliğinde ders içerisinde öğrencilerin motivasyonlarını artırıcı drama etkinliklerine yer vermekteyiz. Okuma kültürüne sahip bireyler yetiştirebilme hedefinden yola çıkarak haftada 1 ders saatimizi, her kademede kitap okuma etkinliği şeklinde planlamaktayız. Bu sayede öğrencilerimizin iletişim ve kendini ifade edebilme becerisi, girişimcilik ve sorun çözme, bilginin önemini kavrama, bilgiyi kullanma ve bilgiden yararlanabilme becerileri gelişmektedir. Öğretmen ve öğrencilerimiz ortaklığında her yıl okul dergisi çalışmalarımız da yapılmaktadır. Yaratıcı yazarlık atölyelerimizde ortaokul kademesi için davet ettiğimiz yazarlar ile öğrencilerimize yaratıcı yazarlık seminerleri verilmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin yazma eylemi üzerine farkındalıkları oluşmakta; her şeyden önce yeniliğe açık olmayı, düşüncelerini cesur bir şekilde dile getirmeyi öğrenmektedirler. Okuma ve yazmanın asla bitmeyen bir yolculuk olduğu bilincine sahip bir kurum olarak ders etkinliklerimizin içerisinde bu tür söyleşilere de yer vermekteyiz.

Era Kolejlerinde Matematik Programı

Matematik, problem çözme sanatı olup aynı zamanda akıl yürütmedir. Sayılar ile geometrik şekillerin özelliklerini belirleyen ve aralarındaki ilişkiyi inceleyen bir bilimdir. Matematik bilim ve teknolojinin vazgeçilmez aracıdır. ERA Kolejleri Matematik Bölümü olarak amacımız öğrencilerimize matematiksel kavramları anlatmak, matematiği günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmelerini sağlamak, matematik ve diğer alanlarda ileri düzeyde eğitim alabilmeleri için gerekli temeli kazandırmaktır. Matematiğin hayatı kolaylaştıran bir araç ve bir yaşam şekli olduğunu öğrencilere kavratmaktır. Biz ERA Koleji Matematik Bölümü olarak öğrencilerimize matematik okuryazarlığını öğretmekteyiz. Analitik düşünme becerisi, analiz yeteneği, görsel algı gelişimi, problem çözme gücü ve bir duruma farklı açılardan yaklaşabilme becerilerini kazandırmaktayız. Derslerimizin tamamında işlediğimiz konunun günlük hayatta ne gibi karşılığı olacağını öğrencilerimize vurgulamaya özen göstermekteyiz. Öğrencilerimizin matematiksel okuryazarlığını artırabilmenin dersimizi hayatın içine taşımakla mümkün olacağının bilinci ile ders anlatımlarımızı planlıyoruz. Öğrencilerin farklı bakış açıları geliştirebilmeleri için sürekli aktif olabilecekleri ders ortamları, etkinlikler ve uygulamalı projeler geliştirmekteyiz. Öğrencilerimize çeşitli sınavlarda beceriye dayalı birçok soru sormakta ve her seviyede LGS'nin temellerini pekiştirmekteyiz. Matematik Olimpiyatları gibi etkinlikler düzenlemekte, öğrencilerimizin uluslararası sınavlara katılabilecekleri ortamlar yaratmaktayız. Müze gezileri düzenleyerek sınıfın dışında da matematik kullanım alanlarının olduğunu göstermekteyiz. Matematik ile ilgili önemli gün ve haftalarda örneğin Dünya Pi Günü’nde etkinlikler düzenlemekteyiz.

Era Kolejlerinde Fen Bilimleri Programı

Fen, yaşadığımız dünyayı anlamak için izlenen sistemli bir yoldur. ERA Kolejleri Fen Bilimleri Bölümü olarak bizler de bu yolda öğrencilerimizin; doğayı keşfetmelerini, mantıksal muhakeme yapmalarını, evreni araştırmalarını, problem çözmelerini ve doğruyu bulmalarını, gerçekleri gözlemlemelerini ve tanımlamalarını sağlamayı amaçlıyoruz. 

ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz öncelikle fen okuryazarlığını öğrenirler. Başka bir ifadeyle araştırma, sorgulama, eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirmiş olurlar. Çevrelerinde gerçekleşen olayların sebep ve sonuçları arasında ilişki kurabilirler. Doğayı ve canlıları seven bireyler olarak çevreleri ve dünya hakkındaki merak duygularını sürdürürler. Sadece derslerde değil yaşam boyu öğrenen bireyler hâline gelirler. Bununla birlikte fen, teknoloji, toplum ve çevre arasındaki ilişkiyi öğrenirler. Bilim insanlarının sergilediği tutum ve davranışları model alarak kendi bilimsel ürünlerini tasarlayabilecek yetkinliğe sahip olurlar. ERA Kolejlerinde aşağıda aşamaları verilen öğrenme modelini uyguluyoruz. 

Merak Uyandırma: Öğrencilerimizin dikkatlerini soru, deney, etkinlik, münazara gibi farklı yaklaşımlarla öğrenilmesi amaçlanan konuya odaklıyoruz. 

Keşfetme: Öğrencilerimize öğrenilecek konuyla ilgili etkinlikler yaptırarak konunun değişik özelliklerini keşfetmelerini sağlıyoruz. Sorular sorarak, dikkatlerini öğrenilecek konuya yönlendiriyor ve ön bilgilerinin ortaya çıkmasına yardımcı oluyoruz. 

Açıklama: Öğrencilerimizin keşfetme aşamasında buldukları bilimsel gerçekleri sentezleyerek açıklıyoruz. Konularla ilgili uzun olmamak kaydıyla bilgiler veriyor, konuları anlayıp anlamadıklarını ölçüyoruz. 

Genişletme: Öğrencilerimizin konuyu daha derin ve daha kapsamlı öğrenmelerini sağlayacak ders anlatımları ve laboratuvar çalışmaları yapıyoruz. Öğrendikleri konuları günlük hayatta karşılaştıkları problemleri çözmeleri için kullanmalarını sağlıyoruz. 

Değerlendirme: Tüm aşamalar boyunca değerlendirmeler yaparak soru - cevap teknikleriyle öğrencilerin konuyu ne kadar anladıklarını belirliyoruz. Bu sayede öğrencilerin bir sonraki aşamaya hazır olup olmadıklarını ara değerlendirmeler yaparak anlıyoruz. Ölçme ve değerlendirmelerde örnekler, uygulamalar ve testlerden yararlanıyoruz. Son olarak deneme sınavlarını uyguluyor ve öğrencilerimizin konuları tam olarak öğrenip öğrenmediklerini ölçüyoruz. Deneme sınav sonuçlarına göre eksik olan kısımları belirliyor ve bunları tamamlamak için etütler yapıyoruz.

Yıl Boyunca Yapılan Etkinlikler

 • Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Bilim Merkezlerine Geziler

 • Uzay Gözlemevi Gezileri

 • Müze Gezileri

 • Bilgi Yarışmaları

 • Kampüsler Arası Deney Yarışmaları

 • Fen Bilimleri ile İlgili Belirli Gün ve Haftalarda Sergi Çalışmaları

 • Yıl Sonu Bilim Şenlikleri

 

Era Kolejlerinde Sosyal Bilgiler Programı

Teknolojinin ve bilimin hızla geliştiği günümüz dünyasında sosyal bilimler öğrencilerin bireysel, ailevi, toplumsal, ulusal ve küresel boyutta karşılaştıkları konular ile ilgili bilgi ve beceri edinmelerine, günlük hayatta doğru ve mantıklı kararlar alabilmelerine katkı sağlar. ERA Kolejleri olarak etkin ve üretken bireyler yetiştirmeyi, öğrencilerin insani ilişkilerini ve vatandaşlık yeterliliklerini geliştirmeyi amaçlayan bir program uygulamaktayız.

Bu program doğrultusunda öğrencilerimizin;

 • Bireysel özelliklerini tanımalarının yanında millî, manevi ve evrensel değerleri benimsemelerini,

 • Hak ve sorumluluklarının bilincinde olan etkin vatandaşlar olmalarını,

 • Karşılaşabilecekleri problemlere çözüm üretebilen, ön yargısız, her alanda hoşgörü anlayışını benimseyen uzlaşmacı bireyler olmalarını,

 • İçinde yaşadıkları çevrenin ve dünyanın genel özelliklerini iyi tanımalarını,

 • Türk kültürüne ait temel unsurları bilerek millî ve manevi değerlere sahip çıkmalarını,

 • Ülkesine ve dünyaya faydalı bireyler olma bilinciyle hareket etmelerini,

 • Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, değişime ve gelişime açık olmalarını hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusunda ERA Kolejleri olarak Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği program çerçevesinde gerekli akademik bilgileri öğrencilerimize vererek LGS’ye hazırlamakta, aynı zamanda sosyal hayatın farklı alanlarında etkin olmalarını sağlayacak beceriler kazanmalarında rehberlik etmekteyiz. Ortaokulun tüm kademelerinde derslerimizi işlerken drama etkinlikleri sayesinde öğrencilerimizin derslere zevkle katılmalarını sağlayıp bilginin kalıcı olmasını desteklemekteyiz. Okul temsilciliği, sınıf başkanı seçme gibi etkinlikler sayesinde demokratik değerleri hayata geçirmelerini, bazı sivil toplum örgütleri ile ortaklaşa yürüttüğümüz çalışmalarla ise toplumsal sorunlara duyarlı olmalarını amaçlamaktayız. Yaşadığımız şehirde ya da ülkemizin farklı şehirlerindeki tarihî ve doğal güzelliklere düzenlediğimiz geziler ile öğrencilerimizin kültürel altyapısını güçlendirmekte, millî ve manevi değerlere sahip çıkmanın önemini kavratmaktayız. Bölge Bölge Türkiye adını verdiğimiz projemiz ile bölgelerimizin giyim, yemek ve müzik kültürlerini kampüslerimizdeki etkinliklerle öğrencilerimize tanıtmakta, kültürel mirasa sahip çıkmanın önemini aktarmaktayız.

Ortaokulun tüm kademelerinde sosyal bilimler dersinden farklı kazanımlar elde eden öğrencilerimiz edindikleri bilgiler ile kendilerini ifade edebilen, olayları çok boyutlu olarak değerlendirebilen, geçmişten elde ettikleri deneyimler ile geleceğe güvenle bakabilen, değişimin bir parçası olabilen bireyler olarak yetişmektedir.

 

Era Kolejlerinde Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Programı

Teknolojinin ve bilgi paylaşımının çok hızlı bir şekilde geliştiği günümüz dünyasında din kültürü ve ahlak bilgisi dersi evrensel bir kavram olan din ile ilgili doğru bilgilere ulaşılmasında ayrı bir değer ve önem taşımaktadır. ERA Kolejleri olarak dinin hayatı anlamlandırmadaki rolünü fark eden, millî ve manevi, ahlaki değerleri benimseyen, farklılıklarla bir arada yaşama becerisi kazanmış bireyler yetiştirmeye yönelik din kültürü ve ahlak bilgisi programı uygulamaktayız.

Bu program doğrultusunda öğrencilerimizin;

 • Dinî ve ahlaki kavramları tanımalarını, 

 • Farklı inançları tanıyarak bunlara saygı duymalarını,

 • İslam dininin ana kaynaklarını tanımalarını,

 • Ahlaki değerleri öğrenerek bunları yaşamlarında uygulayabilmelerini,

 • İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak ilkelerini açıklamalarını,

 • Hz. Muhammed’in hayatını öğrenmelerini ve ahlakını örnek almalarını,

 • İnanç ve ibadetlerin davranışları güzelleştirmedeki etkisini fark etmelerini amaçlıyoruz.

ERA Kolejleri olarak bu amaçlar doğrultusunda din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği doğrultuda, öğrencilerimize gerekli akademik bilgileri vererek öğrendikleri bilgileri yaşamlarında sergileyebilecekleri etkinlikler yapmaktayız. Mevlâna’yı Anma Haftası kapsamında okullarımızda şiir ve ney dinletileri, sema gösterileri düzenleyerek Mevlâna’nın hoşgörü kavramını öğrencilerimize kazandırmaktayız. Kutlu Doğum Haftası’nda Hz. Muhammed’i tanımaya, örnek davranışlarını öğrencilerimize aktarmaya yönelik sınıf içi etkinlikler ve pano çalışmaları yapmaktayız. Ramazan ayında kermesler düzenleyerek öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma bilincini güçlendirmekteyiz. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde farklı kazanımları elde eden öğrencilerimiz toplumda olumlu davranışlar sergileyen, dinî farklılıkları hoşgörü ile karşılayabilen, dinin birey ve toplum yaşamındaki etkilerini doğru analiz edebilen bireyler olarak ERA Kolejlerinden mezun olmaktadır.

Era Kolejlerinde Beden Eğitimi ve Spor Programı

Beden eğitimi ve spor dersi ortaokul öğrencilerinin fiziksel etkinliklere ve spora katılmalarına ve bu süreçlerde bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak tüm eğitim süreçlerini içermektedir. ERA Kolejlerinde bu eğitim sürecinde öğrencilerimizin yaş düzeyi, hazırbulunuşlukları, ilgileri, beklentileri gibi etkenleri dikkate alıyoruz. Beden eğitimi ve spor dersinde öğrencilerimizin kas kuvveti, dayanıklılık, koordinasyon, esneklik ve çeviklik gibi temel becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz. Bedenlerini ve zihinlerini aynı anda çalıştırmayı öğreterek, sporun bir yaşam biçimi olduğunu ve disiplinli bir çalışma gerektirdiğini aşılıyoruz. Basketbol, voleybol, futbol, masa tenisi, badminton, atletizm, jimnastik ve yapay tırmanış spor dallarını temel düzeyde öğretiyoruz. Öğrencilerimizin bu spor dallarına ait kurallara hâkim olup izledikleri spor karşılaşmalarındaki seyir zevkini artırmayı ve spor bilincini küçük yaşlardan itibaren oluşturmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimizi okul sonrası takım antrenmanları ile sınıf içi turnuvalardan başlayarak sınıflar arası, kampüsler arası, il ve ilçedeki müsabakalara hazırlıyoruz. Bu süreçte öğrencilerimize iyi iletişim kurma, saygı duyma, kendini tanıma, sabırlı olma, hedef koyma, zamanı yönetme ve zorluklarla mücadele etme gibi olumlu kişilik özellikleri kazandırmaya çabalıyoruz. Böylece öğrencilerimizin arkadaşlığı, dostluğu, paylaşmayı ve rekabeti yaşayarak öğrenmelerini sağlıyoruz. 

ERA Kolejleri olarak öğrencilerimizin;

 • Çeşitli fiziksel etkinliklere ve sporlara özgü hareket becerilerini geliştirmesini,

 • Hareket stratejilerini ve taktiklerini, çeşitli fiziksel etkinliklerde ve sporlarda kullanmasını, 

 • Sağlıklı olmak ve sağlıklı kalmak için fiziksel etkinliklere ve sporlara düzenli olarak katılmasını,

 • Beden eğitimi ve sporla ilgili kültürel birikim ve değerlerimizi kavramasını,

 • Beden eğitimi ve spor yoluyla öz yönetim becerilerini geliştirmesini, 

 • Beden eğitimi ve spor yoluyla iletişim becerileri, iş birliği, adil oyun (fairplay), sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı gösterme özelliklerini geliştirmesini amaçlıyoruz.

 

Era Kolejlerinde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Programı

Bilişim teknolojileri ve yazılım dersiyle, hızlı gelişen teknolojiye ayak uyduran, günlük yaşantısında teknolojiyi doğru ve bilinçli olarak kullanan bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız. Öğrencilerimizin teknolojiyi bilinçli kullanmaları, toplumsal ve etik değerlere saygı duymaları, siber zorbalığın karşısında durmaları, bilgiyi güvenilir kaynaklardan araştırmayı vurgulayan bir eğitim anlayışı ile çalışmaktayız. ERA Kolejlerinde; 5. sınıftan itibaren başlayan scratch eğitiminin ardından, robotik kodlama, arduino, vex robotik eğitimleri vermekteyiz. Bu eğitimler, öğrencilerimizin algoritma çözümlemeleri ve analitik zekâları üzerinde olumlu bir gelişme yaratırken aynı zamanda yeni nesil bilgi içeriklerini anlama ve çözümlemelerinde etkili olmaktadır. Microsoft Office programlarını ileri düzeyde kullanabilen öğrencilerimiz, kodlama yapabilir, basit bilgisayar arızalarını giderebilir ve çevrim içi bilgisayar programları hakkında da bilgi sahibi olurlar.  Öğrencilerimize kodlama eğitimiyle, basit animasyonlar, oyunlar ve hikâyelerden başlayarak kendi özgün tasarımlarını teknolojik açıdan donanımlı atölyelerimizde hayata geçirme imkânı sunmaktayız. Böylece öğrencilerimiz tasarladıkları uygulamaları ya da ürünleri sergileyebilecekleri ilçe, il ve ülke bazındaki festivaller ve teknoloji yarışmalarıyla kendi potansiyellerini gösterme fırsatı yakalamış olurlar.

 

Era Kolejlerinde Teknoloji ve Tasarım Programı

ERA Kolejlerinde Teknoloji ve Tasarım Bölümü olarak derslerimizde amacımız; teknoloji ve tasarım süreçlerini öğrenen ve bu öğrendiklerini hem kendisi hem de toplumun yararına kullanan, teknoloji ve tasarım okuryazarlığı yapabilen bireyler yetiştirmektir. Bu derslerin sonucunda çevresindeki olayları gözlemleyip yorumlayabilen, değerlendirme yapabilen, bir problemin çözümü için mevcut çözümler arasından en uygun çözümü belirleyebilen öğrenciler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. 

Teknoloji ve tasarım dersi sayesinde öğrencilerin analitik düşünme, yenilikçi öneriler üretme, ekibin bir parçası olarak ekiple uyumlu çalışabilme becerileri gelişmekte; öz güvenleri artmaktadır.

ERA Kolejlerinde teknoloji ve tasarım dersinde öncelikle öğrencilerimizin kendi kapasitelerini fark etmelerini amaçlamaktayız. Bunun yanı sıra teknoloji ve tasarım ile ilgili görselleştirme becerisi kazandırmakta ve farkındalık oluşturmalarını sağlamaktayız.

Teknoloji ve tasarım derslerimizde öğrencilerimiz;

 • Maker ve Stem+ A eğitimi sonucunda projeler tasarlarlar.

 • Tasarladıkları projeleri 3D yazıcılar ile somutlaştırarak sergilerler.

 • Ürettikleri projeler ile TEKNOFEST, Maker Faire, TÜBİTAK gibi teknoloji odaklı yarışmalara katılırlar.

Era Kolejlerinde Görsel Sanatlar Programı

Duygu ve düşünceleri göze hitap edecek estetik bir bilinçle sanat hâline getirme amacını taşıyan görsel sanatlar eğitimi öğrencilerin dünyalarında yeni ufuklar açma, hayattaki güzellikleri fark etme noktalarında katkılar sağlamaktadır. ERA Kolejleri olarak görsel sanatlar alanında her yaş grubundaki öğrencimize bireysel yeteneklerini estetik bir bakış açısı ile sunma imkânı sağlıyoruz.  Görsel sanatlar öğretimi sayesinde öğrencilerimize; her bireyin farklı konularda, farklı düzeylerde olsa da bir yeteneğinin bulunduğunu ve bu yeteneğin ürünlerinin dikkate değer olduğunu kavratmak temel amacımızdır. Aynı zamanda sanatın farklı dallarında; hayal güçlerinin de yardımıyla bilgi, malzeme, beceri ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıp kendilerine ait eserler ortaya koyabilecekleri konusunda öz güvenlerinin oluşmasını hedefliyoruz. 

Bu hedefler doğrultusunda ERA Kolejleri olarak;

 • Kampüslerimizde özel olarak hazırladığımız ve zengin malzeme çeşitliliğinin bulunduğu atölyelerimizde öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek özgün çalışmalar yapmalarına imkân sağlamaktayız.

 • Belirli gün ve haftalarda yaptırdığımız kolaj, tipografi vb. çalışmalarla millî değerleri benimseyen, insanlara ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 • Ülkemizden ve yurt dışından tanınmış ressamlar, heykeltıraşlar hakkında bilgiler vererek, eserleri tanıtarak öğrencilerimizin sanat algılarının oluşmasına ve güçlenmesine yardımcı olmaktayız.

 • Öğrencilerimizle yaptığımız pop art çalışmaları ile popüler kültürün sanata olan yansımalarını yaşama aktarmaktayız.

 • ERA Kolejleri olarak yürüttüğümüz Dünya Sanat Günü kapsamındaki kostüm tasarım projesi ile öğrencilerimizin yaptığı çalışmaları hem kendi okul bünyelerinde hem de yarışmalarda göstermelerine olanak sağlamaktayız.

 • Minyatür sanatını ve minyatür sanatçılarını inceleyerek yaş gruplarına uygun uygulamalar yaptırmakta, kültürümüze ait sanat eserlerini tanımalarına fırsat oluşturmaktayız.

 • Ortaokulun tüm kademelerinde görsel sanatlar eğitimi ile öğrencilerimize üç boyutlu bakış açısı kazandırmak, öz güvenlerini geliştirmek için kendilerini ifade edebilecekleri çalışmaları desteklemekteyiz. 

ERA Kolejlerinde sanata duyarlı ve sanatın gelişmesine katkı sağlayacak nesiller yetiştirmekteyiz.

Era Kolejlerinde İngilizce Programı

ERA Kolejleri İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi (CEFR) esas alınır ve İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılır.

Farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimize hitap edecek ders aktiviteleri uygulayarak, çeşitli materyaller kullanarak, dijital tabanlı İngilizce öğretimi vermekteyiz. İngilizce eğitimimizi, ortaokul 5. sınıftan itibaren aramıza yeni katılan öğrencilerimizi de dikkate alarak planlamaktayız. Her sınıf seviyesinde öğrencilerimizin dinlediğini ve okuduğunu anlamasını, kendini yazılı ve sözlü ifade edebilmesini hedeflemekteyiz. Bunun için ikili aktiviteler, grup aktiviteleri, kelime oyunları ve drama çalışmaları yapmaktayız. 

ERA Kolejlerinde ortaokulda İngilizce derslerimizi Main Course, Skills ve Speaking başlıkları altında işlemekteyiz. Main Course dersinde gramer ve kelime çalışmalarına ağırlık vermekteyiz. Skills dersinde İngilizcenin işlevsel kullanımını ön plana çıkaran ve dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarına eşit ağırlık vermekteyiz. Speaking derslerinde ise öğrencilerimizin kendilerini rahatça ifade edebilecekleri ve dili yaşayarak öğrenebilecekleri ortamları sağlamaktayız. Derslerimizi ana dili İngilizce olan öğretmenler ile alanında uzman Türk öğretmenlerle işlemekteyiz. Ortaokul programımızda İngiltere kaynaklı dokümanlar, okuma kitapları, dijital platformlar ve farklı web araçlarını kullanmaktayız.  Öğrencilerimizin dinleme, okuma ve yazma alanlarındaki becerilerini ölçmek amacıyla belirli aralıklarla online sınavlar yapmaktayız. Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerimizin öğrencilerimizle karşı karşıya gelerek gerçekleştirdiği konuşma ve konuşulanı anlama becerilerini ölçen Test of Speaking (TOS) uygulamaktayız. Sonrasında öğrencilerimizin gelişim durumlarını karneler düzenleyerek velilerimizle paylaşmaktayız. Talep eden 5, 6 ve 7. sınıf öğrencilerimize Cambridge English Placement Test For Young Learners Sınavını (CEPT) uygulamaktayız. 8. sınıf öğrencilerimizin LGS’ye verimli şekilde hazırlanabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığı müfredatı doğrultusunda ağırlıklı olarak kelime çalışmaları ve konu tekrarları içeren özel bir program uygulamaktayız. LGS’ye paralel olarak düzenlediğimiz deneme sınavları sayesinde öğrencilerimizin girecekleri sınavlarda başarılarını üst seviyelere çıkarmak için çalışmalar yapmaktayız.

Yıl Boyunca Yapılan Etkinlikler:

 

 • Foreign Language Day (Yabancı Diller Günü)

 • Quiz Show (Bilgi Yarışması)

 • Wise - Man (Genel Kültür Yarışması)

 • Kahoot Championship (Kahoot Şampiyonası)

 • ERA Chefs (ERA Aşçıları)

 • Karaoke (Şarkı Yarışması)

 • Who Wants to be a Billionaire (Kim Milyarder Olmak İster)

 

Era Kolejlerinde Almanca Programı

ERA Kolejleri Almanca öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Planı (GER) esas alınır ve İletişimsel Yöntem (Communicative Method) kullanılır. ERA Kolejleri olarak 5, 6 ve 7. sınıflarda Almanca derslerimizi, yaparak ve yaşayarak öğrenme metodunu kullanarak işlemekteyiz. Derslerimiz öğrenci merkezli olup iletişime ve uygulamaya dayalıdır. Dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmek için derslerimizi eğitsel oyunlar, şarkılar, drama çalışmaları ile desteklemekteyiz. Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (GER) müfredatına göre ortaokuldan mezun olan öğrencilerimizin A1 seviyesine ulaşmasını sağlamaktayız. Öğrencilerimizin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdikleri takdirde isteğe bağlı olarak Fit in Deutsch 1 sınavına katılmasını desteklemekte ve dünya vatandaşı olduklarını sertifika ile belgelemesine olanak sağlamaktayız.

 

Era Kolejlerinde Müzik Programı

ERA Kolejlerinde müziği tanıyabilen, müzik - beden uyumunu sağlayabilen, müzik ile toplum arasındaki bağı görebilen, kendini müzik yoluyla ifade edebilen, müzik teknolojilerini kullanabilen, katılımcı, yeniliklere açık ve değişime öncülük eden bir yapıya sahip bireyler yetiştirmek hedeflerimiz arasındadır.

Öğrencilerimizin sanatsal yaratıcılığını ön plana çıkarmak, özgün düşünmelerini desteklemek, kendilerine güvenmelerini ve her platformda müzik ile ilgili paylaşımda bulunabileceklerini göstermek, sanata ve sanatçıya önem veren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak, müzik yoluyla sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirmek için çalışmaktayız. Bunun için öğrencilerimizin müzik alanındaki ilgi ve becerilerini geliştirip yönlendirmekte, bir müzik aleti çalma becerisi ve alışkanlığı kazandırmakta, koro, orkestra, müzik grupları gibi sosyalleşmelerini sağlayan ortamlar oluşturmaktayız. 

ERA Kolejlerinin her kampüsünde müzik atölyesi bulunmaktadır. Öğrencilerimiz bu atölyelerde, farklı müzik aletlerini keşfederek, istedikleri müzik tarzına yoğunlaşmaktadırlar. Bu atölyeler öğrencilerimizin özgürlük alanlarıdır. Burada oluşturacakları ve çalacakları tüm müzikler onlara aittir. Bu da öğrencilerimize özgün olma imkânı sunmaktadır. 

Yıl Boyunca Yapılan Etkinlikler

 • Belirli gün ve haftalar için öğrencilerimizden bando, koro ve orkestra toplulukları oluşturulur.

 • Öğrencilerimizin klasik müzik konserlerine, müzikal tiyatro ve gösterilerine katılmaları sağlanır. 

 • Müzik ile ilgili müzeleri ziyaret etmeleri konusunda öğrencilerimiz yönlendilir.

 • Okul içi ve okul dışı müzik yarışmalarında aktif olarak yer almaları desteklenir.

 • Müzisyen, müzik grupları ve akademisyenlerin öğrencilerimizle buluşturulması için ortam oluşturulur.

 • Okul içi enstrüman kursları açılarak öğrencilerimizin yetenekleri ve ilgileri olan enstrümanlarla çalışmalarına ve gelişmelerine katkıda bulunulur.

Era Kolejlerinde LGS Hazırlık

ERA Kolejlerinde LGS hazırlık programı 5’li Gelişim Sistemi (fiziksel, zihinsel, sosyal, psikolojik, akademik gelişim) dikkate alınarak 5. sınıftan 8. sınıfa kadar kademeli olarak artırılıp devam eden bir süreçtir. Öğrencilerimiz LGS hazırlıkta alanında deneyimli eğitim kadromuz sayesinde dışarıdan bir desteğe ihtiyaç duymazlar. Bu süreçte akademik olarak öğrencilerimizi desteklerken motivasyon, zaman yönetimi alanlarında da etkin bir program uyguluyoruz. LGS’ye hazırlıkta planlı ve programlı çalışmanın yanında deneme sınavlarına girmenin de büyük önem taşıdığı tartışılmaz bir gerçektir. Bu sebeple yıl içinde yaptığımız deneme sınavları, LGS provaları ile öğrencilerimizin gerçek sınava girmeden önceki konu eksiklerini gidermesini sağlarken aynı zamanda kaygı ve streslerinin azalmasına yardımcı oluyoruz.  Sınavdan kısa bir süre önce LGS ile öğrenci alan okullarda yaptığımız gerçek zamanlı bir simülasyon denemesi ile öğrencilerimizin hayallerindeki okullarda sınava girmelerini sağlıyor ve sınav motivasyonlarını artırmalarını destekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye’de tüm LGS öğrencileri için düzenlenen deneme sınavlarına öğrencilerimizin de katılımını destekleyerek, diğer öğrenciler arasındaki başarı durumlarını daha objektif olarak görme olanağı sağlıyoruz.

ERA Kolejleri LGS’ye hazırlık programı dâhilinde,

 • Öğrencilerimizin eksik olduğu konular üzerinden yaşam şartları da dikkate alınarak rehber ve danışman öğretmelerimiz eşliğinde bireysel çalışma planı hazırlanır. 

 • Danışman öğretmenlerinin takibi ve değerlendirmeleriyle öğrencilerimizin bireysel çalışma planlarına uyumlu hareket etmeleri sağlanır.

 • Ders takip çizelgeleri ile öğrencilerimizin çalışmaları danışman öğretmenleri tarafından izlenir ve gelişimi hakkında veli bilgilendirmesi eksiksiz bir şekilde yapılır.

 • Sınav değerlendirme sürecinde sınavı bütünüyle analiz eden Gelişim İzleme Karnesi ve Başarı İzleme Karnesi sayesinde öğrencilerimizin eksik olduğu konuların tespiti yapılır ve buna yönelik telafi çalışmaları planlanır. 

 • Sınav sürecinde öğrencilerimizin konuları pekiştirmesi ve hatalarını en aza indirmesi için konu anlatımının hemen ardından yaprak testler uygulanır.

 • Geçmiş yıllara ait LGS denemeleri ve alanında deneyimli eğitim kadrosu tarafından hazırlanan LGS’ye hazırlık denemeleri ile öğrencilerimizin hazırbulunuşluk seviyesini en üst düzeyde tutması sağlanır.

 • Öğrencilerimizin daha çok soru çözebilmeleri, konu eksiklerini kapatmaları, sormak istediklerine en kısa sürede cevap alabilmeleri amacıyla etüt çalışmaları yapılır.

 • Bu süreçte; Motivasyon Sağlama, Hedef Belirleme, Sınav Yönetimi, Sınav Taktikleri, Verimli Ders Çalışma, Beslenme Düzeni, Sınav ve Ergenlik gibi konularda, öğrenci ve velilerimiz için rehberlik servisimiz ve alanında uzman kişiler tarafından seminerler düzenlenir.

 • Öğrencilerimizin hedef belirlemesine katkı sağlamak amacıyla okul tanıtım gezileri düzenlenir.  

 • LGS’ye giren öğrencilerimiz sınavdan hemen sonra ERA puan hesaplama robotumuzun ilgili branş kısımlarına doğru ve yanlış sayılarını girerek hem toplam netlerini hem de puanlarını görebilirler. Öğrencilerimiz hesaplanan puanının geçmiş yıllarda yapılan LGS’lere göre yüzde kaçlık dilime karşılık gelebileceğini görerek, tercih edebilecekleri okullar hakkında fikir sahibi olabilirler. Bu sayede tercih edilebilecekleri okulları, sınav sonuçları gelmeden önce araştırma fırsatı yakalayıp, tercih sürecinde daha kolay ve hızlı karar alabilirler.

 • Öğrencilerimize sınav sonrasında okul tercih döneminde alanında deneyimli eğitim kadromuz ve rehber öğretmenlerimiz eşliğinde hedeflerine, hayallerine ve puanına uygun olan okullar ile ilgili bilgilendirmeler yapılır. Her öğrencimizin okul tercihleri veli ve öğrencilerimizle birlikte yapılır ve süreç takip edilir.

 

ERA'daki avantajları öğrenmek için formu doldurun. Sizi hemen arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp