era kayıt ol

Bilgi ve Kayıt
Başvuru Formu

era kayıt ol 5G Modeli

5G Modeli ile öğrencilerin Akademik, Sosyal, Psikolojik, Fiziksel ve Zihinsel gelişimleri temel alınarak, tüm basamaklardaki gelişimleri bütünsel olarak izlenir. ERA Koleji, en ileri eğitim tekniklerini birleştirerek oluşturduğu ERA YES (Yenilikçi Eğitim Sistemi) ile anaokulundan liseye, binlerce öğrenciye eğitim sunar. Yenilikçi eğitim sistemi, 5G Modelini oluşturan Akademik, Sosyal, Psikolojik, Fiziksel ve Zihinsel Gelişim olmak üzere 5 temel kriter ile desteklenir. 5G Modelinin özünü, birbirinden farklı beden, zihin ve kişilik yapılarına sahip öğrencilerin, kendi güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesi, gerekli yönlerinin ek derslerle güçlendirilmesi ve sonuçların adım adım takip edilerek aileler ile iş birliği içerisinde olumlu hedeflere ulaşılması oluşturur.

era kayıt ol
era kayıt ol
era kayıt ol ERA Yes

ERA Kolejinde eğitim programlarımızı teknoloji ile iç içe, alternatif öğrenme ortamlarıyla, yeni uygulamalarla, dinamik programlarla kaliteden ödün vermeden gerçekleştiriyoruz. Yaşam ve Meslek Becerileri, Değerler Eğitimi ile öğrencilerin sosyal ve duygusal yeterlilikte olmaları sağlanır. Yaşam boyu ihtiyaç duyulan temel beceriler ve meslek seçimi becerileri geliştirilir. İnsani değerleri benimseyen, bu değerleri yaşayan ve yaşatan, değerlerin yaygınlaştırılması için çaba gösteren bireyler yetiştirilir. Öğrenme ve Yenilenme Becerileriile öğrencilerin tüm derslerin ortak öğretim alanları içerisinde akademik bilgiyi, sanatı ve sporu yaşamlarına etkili bir şekilde dâhil etmeleri sağlanır.

era kayıt ol Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Programı

ERA Koleji Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi çalışmalarının temeli; öğrencilerin kendisini tanımasını ve anlamasını sağlamak, yetenek ve becerilerini geliştirmesine destek olmak, olumlu davranış ve sosyal beceri kazandırmak, akademik başarı için gerekli içsel bir öğrenme güdüsü geliştirmek, problem çözme ve karar verme konularında kendisini geliştirmesine yardımcı olmaktır. Kolejimizin 5G Gelişim modelinde zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimin büyük bir parçası olan rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi öğrencilerimizin eğitiminde önemli bir yer tutmaktadır. Yaptığımız tüm çalışmaların esas amacı öğrencilerimizi merkeze alarak öğrencilerimizin tam donanımlı, çevresine karşı duyarlı, her anlamda kendini tanıyan, ihtiyaçlarını fark eden, kendini gerçekleştirebilen, bilinçli, sağlıklı ve mutlu bireyler olarak topluma kazandırılmasıdır.

era kayıt ol Ölçme ve Değerlendirme

ERA Kolejinde ölçme ve değerlendirme, eğitim sisteminin kalbinde yer almaktadır. ERA Kolejinde ölçmede amaç, öğrencinin başarısını ölçmek değil; hangi derste, hangi kazanımda desteğe ihtiyaç duyduğunu gerçekçi bir şekilde ortaya koyup öğrenci, öğretmen ve veli üçgeni içinde bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik tedbirler almaya çalışmaktır. Bu amaç ve Yenilikçi Eğitim Sistemi doğrultusunda yeni nesil sorulardan oluşan dokümanlar, öğrencileri rasyonel değerlendirme imkânı sunmaktadır.

era kayıt ol Sınavlarda Yüksek Başarı İçin

ERA Kolejinde öğrencilerimizi girecekleri tüm sınavlara hazırlamak eğitim sistemimizin başta gelen temel amaçlarından birisi olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda öğrencilerimiz 8. sınıfta girecekleri LGS’ye ve 12. sınıfta girecekleri YKS’ye ayrıca desteğe ihtiyaç duymayacak şekilde tecrübeli akademik kadromuz tarafından hazırlanmaktadır. Bu hazırlık sürecinin her anında rehberlik servisimiz öğrencilerimize ve velilerimize bireysel görüşmeler ve seminerlerle destek olmaktadır. Öğrencilerimiz; zengin doküman çeşitliliğimiz, kaliteli ders anlatımlarımız ile bir taraftan akademik gelişimlerini tamamlarken bir taraftan da test çözme tekniklerini kavramakta, sürelerini verimli kullanmayı öğrenmekte ve bu şekilde girecekleri sınavlara en iyi şekilde hazırlanmaktadır.

era kayıt ol
era kayıt ol
era kayıt ol Yabancı Dil Programları

ERA Kolejinde ölçme ve değerlendirme, eğitim sisteminin kalbinde yer almaktadır. ERA Kolejinde ölçmede amaç, öğrencinin başarısını ölçmek değil; hangi derste, hangi kazanımda desteğe ihtiyaç duyduğunu gerçekçi bir şekilde ortaya koyup öğrenci, öğretmen ve veli üçgeni içinde bu ihtiyaçları karşılamaya yönelik tedbirler almaya çalışmaktır. Bu amaç ve Yenilikçi Eğitim Sistemi doğrultusunda yeni nesil sorulardan oluşan dokümanlar, öğrencileri rasyonel değerlendirme imkânı sunmaktadır.

Anaokulu

ERA Koleji anaokullarında “Çocuk Merkezli” bir anlayışla çocuğun okula, öğrenme ve araştırmaya karşı olumlu tutum gerçekleştirmesi, kendini değerli hissetmesi için akranlarıyla ve öğretmenleriyle etkili iletişim kurması sağlanır. Çocukların bilişsel, sosyal-duygusal, dil, psiko-motor, öz bakım becerilerinin gelişimleri hedeflenir; aynı zamanda öğrenme ve merak duygularının, araştırma-sorgulama-problem çözme becerilerinin gelişmesi desteklenir. Çocuklara etkinliklere aktif olarak katılabilme ve oyun oynayacağı materyalleri seçebilme özgürlüğü tanınır. Kişilik gelişimi destekleyerek sosyalleşmesine yardımcı olunur. Çocuğun kesme, yapıştırma, boyama, kalem tutma gibi motor becerileri; koşma, zıplama, fırlatma, tırmanma gibi kaba motor becerileri geliştirilir. Düşüncelerini planlaması, uygulaması ve sonuçlandırması sağlanır. Sorunlara çözüm üretebilmesi ve olaylara farklı açılardan bakabilmesi sağlanır. Dil yeteneği geliştirilir ve topluluk karşısında kendisini ifade etmesine destek olunur

İlkokul

İlkokul döneminin öğrencilerimizin gelişimlerinin en hızlı yaşandığı, çok önemli ve kıymetli bir dönem olduğunun bilincinde olarak en üst seviyede çalışmalarımıza devam ediyoruz. Öğrencilerimizin meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler olması için velilerimiz ile iş birliği içinde çalışıyor, öğrendiklerini günlük hayatlarına aktaracakları ortamlar hazırlıyoruz. Öğrencilerimizin bir üst kademe eğitimleri için zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal ve akademik gelişimlerinin eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim almaları için çalışıyoruz.

era kayıt ol
era kayıt ol
Ortaokul

Çağın yeterliliklerine sahip olmanın üst düzeyde önem taşıdığı günümüz dünyasında ortaokul eğitimi kritik bir değer taşır. ERA Kolejinde eğitim sistemi yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenmeyi hedefleyen; araştırmayı, keşfetmeyi, öğrenmeyi bir hayat felsefesi olarak algılayan ve algılatan bir temele dayanır. Okullarımız, öğrencilerimize bir üst kademe eğitim için akademik ve sosyal yönlerden eksiksiz hazırlanabilecekleri ortamı sağlar. Öğrencilerimizin dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim alması birinci önceliğimizdir. Akademik yeterlilik yanında meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler yetiştirmek de hedeflerimiz arasındadır.

Lise

ERA Kolejleri, yaşama dokunan eğitim ortamları ve deneyimli kadrosuyla öğrencilerini sadece bir üst öğretim kurumuna değil, aynı zamanda hayata da hazırlar. Etik değerleri benimsemiş, iki yabancı dilde iletişim kurabilen, farklı kültürlere karşı hoşgörülü, tarihsel bilinci olan, bilimsel düşünen, çözümleme becerileri gelişmiş, çevreye duyarlı, yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmeyi hedefler. Öğrencilerine eleştirel düşünme ve problem çözme, iletişim ve iş birliği, yaratıcılık ve yenilenme, girişkenlik ve girişimcilik, bilgiye erişme ve bilgiyi analiz etme gibi 21 yüzyıl becerilerini kazandırmaya çalışır. ERA Kolejleri Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Programlarına bağlı kalarak 5'li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefler.


Başvuru İçin Tıklayın! era kayıt ol