Eğitime doğru bir
başlangıç için

5’li gelişim sistemi ile desteklenerek hayal gücü gelişmiş sosyal bir dünya vatandaşı olan öğrenciler

eğitime doğru bir başlangıç için

İlkokul

Era Kolejlerinde İlkokul

Her Öğrencimiz Tek Öğrencimizdir ilkesiyle başlayan anaokulu yolculuğumuzda öğrencilerimizin hayatları boyunca sahip olacakları bilgi ve becerilerin temellerini atmaya, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmeye başlamıştık. Bunun devamında ilkokul döneminin öğrencilerimizin gelişimlerinin en hızlı yaşandığı, çok önemli ve kıymetli bir dönem olduğu bilincimiz en üst seviyede olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz.

ERA Kolejlerinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Programlarına bağlı kalarak 5'li Gelişim Sistemi’yle (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) öğrencilerimizin bilgi ve becerilerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişimlerinin takibinin ve değerlendirmelerinin geri bildirimlerini velilerimize düzenli olarak yapıyor, gereken önlemleri zamanında almak ve daha iyiye gitmek amacıyla her öğrencimizin mizacına uygun bireysel planlamalar yapıyor, davranışlar sergiliyoruz.

Öğrencilerimizin meraklı, hayal gücü gelişmiş, sosyal ve duygusal dayanıklılığa sahip bireyler olması için velilerimiz ile iş birliği içinde çalışıyor, öğrendiklerini günlük hayatlarına aktaracakları ortamlar hazırlıyoruz.

Öğrencilerimizin bir üst kademe eğitimleri için beşli gelişimlerinin eksiksiz tamamlanmasını sağlayarak, dünyayı sorgulayan, hak ve özgürlüklerinin bilincinde, sorumluluk sahibi, demokratik yaşamı benimsemiş ve etik değerleri özümseyen bir eğitim almaları için çalışıyoruz. 

Bu yaklaşımlarla öğrencilerimizin keyifli ortamlarda yaparak, yaşayarak, eğlenerek düşünme becerilerini geliştiriyor, araştırmayı, keşfetmeyi ve en önemlisi öğrenmeyi öğretiyoruz.

ERA Kolejleri olarak geleceği inşa edecek nesiller yetiştirmek en önemli felsefemizdir.

Era Kolejlerinde Türkçe Programı

ERA Kolejleri ilkokul Türkçe dersi öğretim programı; dinleme, konuşma, okuma, yazma temel becerileri üzerine dayanmaktadır. Hedefimiz, bu dört temel beceriyi öğrencilere kazandırmak ve bunları hayatlarında uygulamasını sağlamaktır.

Bunların dışında öğrencilerin dinlediklerini, okuduklarını, izlediklerini anlayan, anladığını yorumlayan ve eleştirel bir bakış açısı getiren bireyler olmalarını sağlamak da hedeflerimiz arasındadır. 

ERA Kolejleri olarak Türkçe dersinde;

 • Birinci sınıf öğrencilerimiz için sağlam bir okuma yazma çalışması gerçekleştirebilmek adına seslerden başlanarak hecelere, hecelerden kelimelere ve kelimelerden de anlamlı cümle oluşturmaya giden bir süreç yaşanmaktadır. Buradaki amacımız; öğrencilerimizin dilimizdeki ses, hece, sözcük, cümle gibi birimlerin farkında olması, bunları ayırt edebilmesi, bunlarla ilgili okuma yazma kazanımlarını gerçekleştirebilmeleridir.

 • İlkokulun tüm kademelerindeki ders planlamamızda ve ders içi etkinliklerimizde dinleme, konuşma, okuma ve yazma kazanımlarına ağırlık verilmektedir. Bu sayede dinlemeyi bilen, akıcı ve düzgün konuşabilen, okuma alışkanlığı kazanan, düşüncelerini yazılı ve sözlü bir şekilde doğru olarak ifade edebilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. 

 • Verdiğimiz eğitimlerle öğrencilerimizin öz güvenlerini geliştirmek, kendilerini her ortamda doğru, açık ve anlaşılır bir dille ifade edebilmelerine destek olmak, ana dillerini doğru ve etkili bir biçimde kullanmalarını sağlamak hedeflenmektedir. 

İlkokul kademesinde okullarımıza davet ettiğimiz yazarlar ile öğrencilerimize yaratıcı yazarlık seminerleri vermekteyiz. Bu sayede öğrencilerimizde yazma eylemi üzerine farkındalık oluşturmayı, yeniliğe açık olmalarını, düşüncelerini cesur bir şekilde dile getirme alışkanlığı kazanmalarını amaçlamaktayız. Okuma ve yazmanın asla bitmeyen bir yolculuk olduğu bilincine sahip bir kurum olarak her sınıf düzeyinde, ders etkinliklerimizin içerisinde bu tür söyleşilere yer vermekteyiz.

Era Kolejleri Matematik Programı

ERA Koleji Matematik Bölümü olarak ilkokulda amacımız öğrencilerimizin matematik okuryazarlığı becerilerini geliştirebilmek, matematiksel kavramları öğretmek ve bu kavramları günlük hayatta kullanabilmelerini sağlamaktır.

Problem çözme sürecinde kendi düşüncelerini rahatlıkla ifade edebilen, matematiğin dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlayabilen, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilen öğrenciler yetiştirmek en önemli hedeflerimizdendir. Bunun yanında tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini kullanabilen, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir şekilde yaklaşan, sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilen öğrenciler yetiştirmek de en önemli amaçlarımız arasındadır. 

Matematik dersi programımızı oluşturan sayılar, geometri, ölçme ve veri öğrenme alanlarında yaptığımız eğitim ve öğretimde sayı kartları, onluk bloklar, kesir takımları, geometri şeritleri, geometri tahtası, basit günlük materyallerden elde edilecek çeşitli modeller vb. somut materyaller kullanarak öğrencilerin eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğrenmesini sağlar, disiplinler arası yaklaşımlara önem veririz. Ders anlatım planlarımızı öğrencilerimizin gelişim düzeylerini ve bireysel farklılıklarını dikkate alarak yaparız. 

ERA Kolejlerinde ilkokuldan mezun olan öğrenciler araştırma yapabilen, bilgiyi kullanabilen, matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilen, matematiğin insanlık için önemli bir değer olduğunun farkında olan bireyler olarak hayatlarına devam etmektedirler.

Era Kolejlerinde Hayat Bilgisi Programı

Hayat bilgisi dersi öğrencilerin fiziksel ve duygusal özelliklerini keşfetmelerini sağladığı gibi içinde yaşadıkları toplumu ve dünyayı da tanımalarını sağlar. Hayat bilgisi dersi, ilkokulun ilk üç sınıfında öğrencilere sarmal eğitim modeliyle verilir. Öğrencilerin iyi birer vatandaş olma bilincini kazanmalarında, sorumluluk sahibi bireyler olarak sosyal yaşamın içinde etkin rol oynamalarında hayat bilgisi dersinin rolü oldukça önemlidir.

ERA Kolejlerinde hayat bilgisi dersi ile öğrencilerimizin;

 • Erken yaşlardan itibaren toplumsal hayata hazırlanmalarını, 

 • Kendilerini ve yaşadıkları çevreyi tanımalarını,

 • Aile kavramını ve toplumsal değerleri benimsemelerini,

 • Öz bakım becerilerine sahip olmalarını,

 • Sağlıklı ve güvenli yaşam sürme becerileri kazanmalarını,

 • Çevreye saygılı olma ve doğayı koruma bilinciyle hareket etmelerini,

 • Tarihî ve kültürel mirasımızı yaşatmaya istekli, ülkesini seven bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusuna ERA Kolejleri olarak Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği program çerçevesinde öğrencilerimize konuları anlatmaktayız. Okul içi ve okul dışında yaptığımız uygulamalar ile öğrencilerimizin öğrendikleri bilgileri hayata geçirmelerini sağlayacak uygulamalar yapmaya özen göstermekteyiz.

Era Kolejlerinde Fen Bilimleri Programı

Fen bilimleri dersinin genel amacı öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmelerini sağlamaktır. Fen okuryazarlığı; çevrede olan olayları anlayabilme ve bilimsel yolla açıklayabilme, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel bir yaklaşımla çözebilme, bilimsel gelişmeleri takip etme ve anlayabilme olarak tanımlanabilir. 

ERA Kolejleri Fen Bilimleri Bölümü olarak öncelikle öğrencilerimizin fen okuryazarı olarak yetişmelerini sağlıyoruz. Fen öğretiminin sadece bilimsel kavramları öğretmekten ibaret olmadığını biliyoruz. Bu nedenle bilimsel kavramları öğretmenin yanı sıra öğrencilerimize bilimi de tanıtıyoruz. Teknoloji, toplum ve çevre arasında ilişki kurabilmelerini sağlıyoruz. Bilimsel çalışma yapmayı öğretiyoruz. Bilimin işleyişini ve bilimsel bilginin özelliklerini kavratıyoruz.

ERA Kolejlerinde Fen Bilimleri Bölümü olarak; beyin fırtınası, görüş geliştirme, soru - cevap, deney, gözlem, inceleme gibi öğretim tekniklerini kullanıyoruz. Bunların dışında drama çalışmaları, eğitsel oyunlar, laboratuvar çalışmaları ve sergi çalışmaları yapıyoruz. Bilimsel bilgileri düz anlatım yoluyla vermek yerine öğrencilerimizin kendilerinin öğrenmeleri için ortamlar oluşturarak onlara sorularla yönlendiriyoruz. Gerektiği durumlarda kısa açıklamalar yaparak dönütler veriyor ve öğrenme sürecini yönlendiriyoruz. Bilimsel kavramın etkinlikler yoluyla keşfedilmesini, sonrasında ise bilimsel amaçlara ulaşılmasını sağlıyoruz. 

Yıl Boyunca Yapılan Etkinlikler

 • Planetaryum Gezileri

 • Müze Gezileri

 • Botanik Bahçesi Gezileri

 • Hobi Bahçesi Gezileri

 • Hayvanat Bahçesi Gezileri

 • Akvaryum Gezileri

 • Fidan Dikimi

 • Yarışmalar

 • Sosyal Sorumluluk Projeleri

 • Fen Bilimleri ile İlgili Belirli Gün ve Haftalarda Sergi Çalışmaları

 • Yıl Sonu Bilim Şenlikleri

Era Kolejlerinde Sosyal Bilgiler Programı

Sosyal bilgiler, öğrencileri toplumsal hayata hazırlayıp onların sosyal yanını geliştiren bir derstir. Bu derste öğrencilere toplumsal yaşamla ilgili temel bilgi, beceri, tutum ve değerler kazandırılır. ERA Kolejleri olarak yaşadıkları toplumu tanıma, sosyal çevreleri anlama ve toplumun bir parçası olarak etkin bir birey olmalarını amaçlayan bir ders programı uygulamaktayız.

ERA Kolejlerinde sosyal bilgiler dersi ile öğrencilerimizin;

 • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip vatandaş olmalarını,

 • Toplumun bir parçası olmanın önemine inanmalarını, kişisel ve toplumsal sorunların çözümü için görüşlerini belirtmelerini,

 • Ülkesini ve dünyayı ilgilendiren konulara duyarlılık göstermelerini,

 • Özgür bir birey olarak fiziksel, duygusal özelliklerinin, ilgi, istek ve yeteneklerinin farkına varmalarını,

 • Farklılıklara ve değişik kültürlere saygılı olmalarını,

 • Etkin bir vatandaş olarak demokrasiye ve onun gücüne inanmalarını,

 • Karar verme, sorun çözme, iletişim kurma, eleştirel düşünme ve araştırma becerilerine sahip bireyler olmalarını hedeflemekteyiz.

Bu hedefler doğrultusunda ERA Kolejleri olarak sosyal bilgiler dersinde Millî Eğitim Bakanlığının belirlediği programa uygun olarak öğrencilerimize gerekli akademik bilgileri vermekteyiz. Öğrencilerimizin öğrendikleri bilgilerin kalıcı olmasını çeşitli etkinliklerle desteklemekteyiz.

Okullarımızda sınıf başkanlığı ve okul temsilciliği seçimleri yaparak demokratik değerleri öğrenmelerini ve etkin bir vatandaş olma bilinci kazanmalarını sağlamaktayız. Çeşitli sivil toplum örgütleri ile yürüttüğümüz ortak çalışmalarla okullarımızda kermesler düzenleyip öğrencilerimizde yardımlaşma ve dayanışma duygusunu geliştirip toplumsal sorunlara duyarlı bireyler olmalarını amaçlamaktayız. 

Yıl içerisinde düzenlediğimiz gezilerle öğrencilerimizin tarihî ve doğal güzellikleri yerinde görmelerini sağlayarak kültürel mirasın korunması bilincini kazanmalarını amaçlamaktayız. 

4. sınıftan itibaren sosyal bilgiler dersi ile tanışıp farklı kazanımlar elde eden öğrencilerimiz kendi ilgi ve isteklerinin farkına varabilen, haklarının ve sorumluluklarının bilincinde olan, kendi duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen bireyler olarak yetişmektedir.

ERA Kolejlerinde Beden Eğitimi Ve Oyun Programı

ERA Kolejlerinde beden eğitimi ve oyun dersleri oyun temelli işlenmektedir. Dolayısıyla sağlıklı bireyler yetiştirmek, 5’li Gelişim Sistemi’ne (zihinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal, akademik gelişim) uygun olarak öğrencilerimizin gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla yaptığımız çalışmalarda en eğlenceli faaliyetler bu ders aracılığı ile olmaktadır. 

Beden eğitimi ve oyun dersi amaçlarımız; öğrencilerimize bireysel sorumluluk alma, etkili iletişim kurma, iş birliği yapma, adil oyun oynama (fairplay), sosyal sorumluluk alma, farklılıklara saygı duyma, hedef belirleme, hedefe ulaşmak için plan yapma, sonucu değerlendirme becerileri kazandırmak ve geliştirmektir.  

Bu amaçlar doğrultusunda derslerimizde aşağıdaki çalışmaları yapmaktayız.

İlkokulda düzen alıştırmalarıyla başladığımız derslerimize temel becerilerden olan denge, atlama, sıçrama, koşma, yakalama, fırlatma, atma, topa vurma gibi hareketleri eğitsel oyunlarla zenginleştirerek devam etmekteyiz. Daha sonra jimnastik ve basketbol branşlarında temel eğitim vermekte, bu sporları oyun içinde kullanarak öğrencilerimizin eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktayız. Futbol, masa tenisi, badminton spor dallarına ait temel hareketleri anlatarak uygulama aşamasına geçmekteyiz.

Spor, başarıyı genişletme ve yarışmada üstün gelme amacını içerir. Bu ilke doğrultusunda öğrencilerimize kazanma ve kaybetme kavramlarını öğretmek amacıyla yıl içinde eşli yarışmalar, kas koordinasyonunu geliştirmeye yönelik aktiviteler yaptırmakta, düzenli olarak boy ve kilo ölçümüyle birlikte öğrencilerin fiziksel gelişimini yakından takip etmekteyiz. 

Sınıflar arası turnuvalar düzenleyerek yardımlaşma, sosyalleşme, dayanışma kavramlarının gelişmesine fayda sağlamaktayız. Yetenekli öğrencileri keşfedip, yeteneklerinin gelişmesi için velileri ile iş birliği yapmaktayız.

Era Kolejlerinde Müzik Programı

Müziğin, erken yaşlardan başlayarak kültürel kimliğin oluşmasında ve hayatın her aşamasında etkin olduğu gerçeğinden yola çıkarak öğrencilerimizin kendilerini geliştirmelerini ve yetenekleri doğrultusunda eğitim almalarını sağlıyoruz.

ERA Kolejlerinde öğrencilerimiz; müzik yoluyla estetik yönlerini, yaratıcılıklarını ve yeteneklerini, sevgi, paylaşım ve sorumluluk duygularını geliştirirler. Duygu, düşünce ve deneyimlerini müzik yoluyla ifade edebilirler. Yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası müzik türlerini tanıyarak farklı kültürlere ait ögeleri zenginlik olarak algılarlar. Müzik aracılığıyla zihinsel becerilerini geliştirdikleri gibi bireysel ve toplumsal ilişkilerini de geliştirirler. Bireysel ve toplu olarak nitelikli farklı türlerde şarkı dinleme ve söyleme etkinliklerine katılırlar. İstiklâl Marşı başta olmak üzere marşlarımızı özüne uygun olarak seslendirebilirler. 

ERA Kolejlerinin her kampüsünde bulunan müzik atölyelerimizde öğrencilerimiz farklı müzik aletlerini keşfederek, istedikleri müzik tarzına yoğunlaşabilirler. 

ERA Kolejlerinde müzik dersinde;

 • Ortama uygun müzik dinleme ve yapma kurallarını öğretiyoruz. Ses ve nefes çalışmaları yapıyoruz. Özellikle tekerleme, ninni, sayışma, mani vb. sözlere dayanan ritmik ve ezgisel türleri kullanarak öğrendikleri müzikleri birlikte seslendirmelerini sağlıyoruz. Vücutlarını bir ritim çalgısı gibi kullanabileceklerini gösteriyor ve vücutlarını kullanarak farklı sesler üretmelerini sağlıyoruz. Vurmalı bir çalgı ile yavaş ve hızlı tempoda ritim çalarak bu ritimlere uygun hareket etmelerini istiyor ve bu sayede müziksel algılarının artmasını amaçlıyoruz.

 • Çevrelerindeki müzik aletlerini tanımalarını ve keşfetmelerini sağlıyoruz. Farklı türdeki müzikleri dinleterek müzik beğeni ve kültürünü geliştiriyoruz. Okulda düzenlenen müzik etkinliklerine dinleyici ya da görevli olarak katılmalarını sağlıyoruz. 

 • Balon üfleme, karın şişirme, çiçek koklama, ateş söndürme gibi taklit çalışmalarıyla diyaframlarını kullanmalarını öğretiyoruz. Konuşurken ve şarkı söylerken ses ve nefeslerini doğru kullanmaya yönelik örnek uygulamalar yaptırıyoruz. Farklı bölgelerimize ait kültürlerden uygun dans figürlerini sergilemelerine imkân veriyoruz. Vurmalı, nefesli, yaylı, tuşlu ve telli çalgıları özelliklerine göre tanıtıyoruz.

 • Temel müzik yazı ve ögelerini öğretiyoruz. Dinledikleri müziklerle duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini ve kendi oluşturdukları ezgileri sunmalarını sağlıyoruz. Çevrelerindeki müzik etkinliklerine katılmaları yönünde yönlendirmeler yapıyoruz.

Era Kolejlerinde Görsel Sanatlar Programı

Görsel sanatlar eğitimi; bireyin kendini ifade edebilmesi, estetik bilinç kazanması, hayattaki güzellikleri fark edebilmesi gibi kişisel katkılarının yanı sıra toplumsallaşması noktasında yararlar sağladığından her yaş grubu için bir gereksinimdir. 

Görsel sanatlar öğretimi sayesinde öğrencilerimize; her bireyin farklı konularda, farklı düzeylerde olsa da bir yeteneğinin bulunduğunu ve bu yeteneğin ürünlerinin dikkate değer olduğunu kavratmak temel amacımızdır. Aynı zamanda sanatın farklı dallarında; hayal güçlerinin de yardımıyla bilgi, malzeme, beceri ve teknolojiyi etkin bir şekilde kullanıp kendilerine ait eserler ortaya koyabilecekleri konusunda öz güvenlerinin oluşmasını ve sağlamlaşmasını hedeflemekteyiz. 

ERA Kolejleri olarak;

 • Kampüslerimizde zengin malzeme çeşitliliğinin bulunduğu sanat atölyelerimizde öğrencilerimizin yeteneklerini ortaya çıkarabilecek özgün çalışmalar yapmalarına imkân sağlamaktayız.

 • Belirli gün ve haftalarda yaptırdığımız çalışmalarla millî değerleri benimseyen, insanlara ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktayız.

 • İlkokulun tüm kademelerinde görsel sanatlar eğitimi ile öğrencilerimize üç boyutlu bakış açısı kazandırmak için çalışmakta, öz güvenlerini geliştirmek için çalışmalarını desteklemekteyiz. 

 • Görsel sanatlar dersinde öğrencilerimize hayal dünyalarını, duygu ve düşüncelerini sanat yoluyla nasıl ifade edebileceklerini göstermek için değişik teknik ve malzemeler kullanarak çalışmalar yaptırmaktayız. 

 • Sanatın süreç içindeki değişimini, geçmiş dönemlerdeki sanat eserlerinin günümüz sanatına etkilerini örnekler üzerinden anlatmaktayız. 

 • Türk kültüründen ve farklı kültürlerden esinlenerek yeni fikirler üretmelerini ve bu fikirlerini sanat eserine dönüştürmelerini sağlamaktayız. 

 • Yerel sanat ürünleri üzerindeki motifleri incelemekte, kültürel miras ile ilgili konuları müze gezilerimiz ile destekleyerek öğrencilerimize aktarmaktayız. 

 • Bu çalışmaları yaparken oyun ve sorgulama yoluyla öğrenmenin gerçekleşmesini sağlamaktayız. 

Era Kolejlerinde Drama Ve Değerler Eğitimi Programı

Drama, ERA Kolejleri ilkokullarında öğrencilerimizin gelişimlerini ezbere dayalı eğitim metotlarından uzaklaştırmak için zenginleştirdiğimiz programlardan biridir. Ezbere dayalı bir eğitim; öğrencinin zihinsel gelişimini, araştırma yapmasını, paylaşmayı öğrenmesini engeller. Drama ise öğrencinin gelişmesini, yetişmesini sağlayan başlı başına bir eğitim alanıdır. Bu eğitimle birlikte öğrencilerin düşünme, algılama, yorumlama, dinleme, konuşma gibi iletişim yetenekleri geliştirilir.

Tüm toplumlardaki eğitim sistemlerinin temel amaçlarından biri, o toplumun doğru ve iyi kabul ettiği değerleri öğrencilere düzgün bir şekilde aktarmaktır. ERA Kolejleri olarak biz de ilkokul çağındaki çocuklarımıza bu kavramları aktarabilmek için değerler eğitimine azami düzeyde önem vermekteyiz. Değerler eğitimi programı; öğrencilerin içsel yeteneklerinin belirlenmesine, güçlü yönlerinin ortaya çıkmasına, pozitif bireyler olarak hayatlarını idame ettirmelerine yöneliktir. Karşısındakini anlamak, kendisini anlatmak, doğru ve yanlışı ayırt edebilmek, olası sorunları çözmelerini sağlamak, mutluluk düzeylerini artırmak için sahip olmaları gereken değerleri aşılamaktayız.

Türkiye’nin de dâhil olduğu UNESCO’nun Daha İyi Bir Dünya İçin Değerlerimizi Paylaşalım isimli projesi kapsamında temel olarak verilen 12 evrensel değeri (sevgi, saygı, sorumluluk, sadelik, birlik, barış, hoşgörü, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, alçak gönüllülük, iş birliği) odağımıza almaktayız. Her ay belirlediğimiz bir değer üzerinden öğrencilerimize metinler yazdırıp yazdıkları metinleri canlandırmalarını sağlayarak bu evrensel değerleri öğrencilere drama yoluyla kazandırmaya çalışmaktayız.

Era Kolejlerinde İngilizce Programı

ERA Kolejleri İngilizce öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Planı (CEFR) esas alınır ve İletişimsel Yöntem (Communicative Approach) kullanılır.

Öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını ve öğrenme şekillerini göz önünde bulundurarak, İngilizce eğitimimizi resimli kartlar, posterler, işitsel materyaller ve gerçek objeler kullanarak desteklemekteyiz. İlkokul 1. sınıf programımızda okuma ve yazma öğrenene kadar İngilizce eğitimimizi, sadece görsel ve işitsel aktivitelerle gerçekleştirmekteyiz. Daha sonrasında ise öğrencilerimizle dinlediğini anlama, kendilerini yazılı ve sözlü olarak ifade etme, okuduklarını anlama ve canlandırma çalışmaları yapmaktayız.

ERA Kolejlerinde ilkokulda İngilizce derslerimizi Main Course, Skills ve Speaking başlıkları altında işlemekteyiz. Skills dersinde İngilizcenin işlevsel kullanımını ön plana çıkaran ve dört ana beceri olan dinleme, okuma, yazma ve konuşma alanlarına eşit ağırlık vermekteyiz. Derslerimizi ana dili İngilizce olan öğretmenler ile alanında uzman Türk öğretmenlerle işlemekteyiz. 

Ana dili İngilizce olan yabancı öğretmenlerimizin öğrencilerimizle karşı karşıya gelerek gerçekleştirdiği konuşma ve konuşulanı anlama becerilerini ölçen Test of Speaking (TOS) uygulamaktayız. Sonrasında öğrencilerimizin gelişim durumlarını karneler düzenleyerek velilerimizle paylaşmaktayız.

İlkokul programımızı özenle seçtiğimiz İngiltere kaynaklı dokümanlarımız ve Bütüncül Fiziksel Tepki Yöntemi (TPR) içeren eğitim yöntemlerimiz ile gerçekleştirmekteyiz. Öğrencilerimize sene başında verilen şifreler ile online okuma programlarına ulaşma imkânı sunmaktayız. Çok geniş bir İngilizce kütüphanesi ve içeriğinde yüzlerce BBC videoları olan dijital oyun tabanlı Kidzwonder platformu ile öğrencilerimize keyifli bir öğrenme ortamı sağlamaktayız.

Yıl Boyunca Yapılan Etkinlikler;

 • Spelling Bee (Heceleme Yarışması)

 • Quiz Show (Bilgi Yarışması)

 • Storytelling Day (Hikâye Anlatma Günü)

 • Tongue Twister Activities (Tekerleme Aktiviteleri)

 • Reading Day (Okuma Günü)

 • CineERA (Film Gösterimi)

 • Word Games (Kelime Oyunları)

 • Picture Games (Resim Oyunları)

 • Portfolio Presentations (Portfolyo Sunumları)

Era Kolejlerinde Almanca Programı

ERA Kolejleri Almanca öğretiminde Ortak Avrupa Dil Referans Çerçevesi Planı (GER) esas alınır ve İletişimsel Yöntem (Communicative Methode) kullanılır.

ERA Kolejleri olarak yabancı dil öğretimine erken yaşta başlamanın önemine ve yabancı dili belirli bir düzeyde öğrenmiş öğrencilerin, ikinci bir yabancı dili daha kolay öğrenecekleri gerçeği doğrultusunda, ilkokul 3. sınıftan itibaren İngilizce eğitiminin yanında Almanca eğitimi de vermekteyiz. 

İlkokulda derslerimiz; oyun oynama, şarkı ve tekerleme söyleme, çizim yapma, drama çalışmaları ve dinleme becerileri üzerine kuruludur. 

Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçeve Planı (GER) müfredatına göre ilkokuldan mezun olan öğrencilerimizin A1 seviyesine ulaşmasını sağlamaktayız. 10 - 16 yaş arasındaki öğrencilerimizin sunulan öğretim programının gereğini yerine getirdikleri takdirde isteğe bağlı olarak Fit in Deutsch 1 sınavına katılmasını desteklemekte ve dünya vatandaşı olduklarını sertifika ile belgelemesine olanak sağlamaktayız.

ERA'daki avantajları öğrenmek için formu doldurun. Sizi hemen arayalım!

Era Kolejleri Whatsapp